Общи условия на БАЛАНС.bg

Предмет и приложение на общите условия

Настоящите Общи условия са предназначени да регулират отношенията относно достъпа и използването на платформата https://admin.balans.bg между „БулМар Пъблишинг ЕООД“, с ЕИК 130876370, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Найчо Цанов“ № 172, от една страна, и Потребителите на платформата, от друга страна.

Използвайки нашия уебсайт (платформа) и/или когато Ви бъде издаден друг вид документ, удостоверяващ възникването на договорни отношения между Вас и БАЛАНС.bg, Вие се съгласявате, че сте запознати и се обвързвате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да използвате този уебсайт. „БАЛАНС.bg“, „https://admin.balans.bg/“, „ние“, „нашите“, „нас“, „Услуга“, „Платформата“ и „уебсайт“ се отнасят за „БулМар Пъблишинг ЕООД“. Термините “Потребителят“, „Вие“ и „Вашето“ се отнасят до потребителя на нашия уебсайт.

Вие изразявате своето съгласие с настоящите Общи условия и при извършване на действия по заплащане на фактури за онлайн достъп до конкретни авторски материали или функционалности, предоставяни през уебсайта https://admin.balans.bg.

Настоящите Общи условия се прилагат и спрямо Потребителите, които нямат регистрация и използват само безплатните услуги на уебсайта, като техните права са ограничени до ползване на услугите с безплатен достъп.

Условия за ползване

А. Описание

Платформата БАЛАНС.bg е собственост на „БулМар Пъблишинг ЕООД“ и представлява интернет платформа със счетоводна, ТРЗ, данъчна и правна насоченост.

B. Без професионални или правни съвети

Информацията, съдържаща се в БАЛАНС.bg, не е професионален или правен съвет и не е гарантирано, че е точна, пълна или актуална. Всички мнения и съвети, намерени за БАЛАНС.bg, са на автора, а не непременно тези на БАЛАНС.bg. Всяка информация, предоставена от всеки служител или агент на БАЛАНС.bg, независимо дали чрез телефон, електронна поща, писмо или друга форма на комуникация, е предназначена единствено като общо ръководство за използването на Услугата и не представлява професионален или правен съвет.

C. Изисквания за допустимост

За да се регистрирате като потребител, трябва да сте навършили 18 години, да се съгласите с Общите условия и Политиката за поверителност и да завършите процедурата по регистрация. Регистрирайки се като потребител, Вие представяте и гарантирате, че отговаряте на изискванията за допустимост и че информацията, която включвате като част от процеса на регистрация, е пълна и точна. Ако се регистрирате от името на което и да е лице, Вие заявявате и гарантирате, че сте упълномощени да обвържете това лице с Общите условия. БАЛАНС.bg може да приеме или отхвърли Вашата регистрация по свое усмотрение.

D. Потребителски имена и пароли.

Вашето потребителско име и парола е Вашата самоличност за целите на взаимодействие с БАЛАНС.bg и други потребители чрез уебсайта. Всяко потребителско име и парола са предназначени само за един потребител, освен ако не сте заявили услуга, която дава възможност един акаунт да бъде използван от повече от един потребител. Вие трябва да пазите поверителното си потребителско име и парола и няма да можете да споделяте потребителското си име или парола или да давате по друг начин достъп на никой друг. Трябва незабавно да уведомите писмено БАЛАНС.bg, ако научите за или подозирате: (i) загуба или кражба на Вашето потребителско име или парола, или (ii) всяко нерегламентирано използване на Вашето потребителско име или парола или на Услугата. В случай на такава загуба, кражба или неоторизирана употреба, БАЛАНС.bg може да Ви наложи, по преценка на БАЛАНС.bg, допълнителни задължения за сигурност. Вижте раздел F за нарушения на сигурността.

E. IP удостоверен потребител.

Вашият достъп и използване на нашия уебсайт се урежда от Вашия договор с БАЛАНС.bg, който е включен тук.

F. Нарушения на сигурността.

Ако някое неоторизирано лице получи достъп до Услугата поради някакво действие или бездействие от Ваша страна, Вие ще положите най-добрите си усилия, за да установите източника и начина на придобиване, и ще уведомите напълно и своевременно БАЛАНС.bg на . Вие ще съдействате и подпомагате във всяко разследване, свързано с такъв неоторизиран достъп.

G. Забранени употреби

1. От Вас се изисква да спазвате всички приложими закони във връзка с използването на Услугата и такива допълнителни ограничения, които могат да бъдат посочени тук и във всяко писмено или екранно известие от БАЛАНС.bg. Без да ограничавате горното, Вие се съгласявате да не:

 1. използвате каквото и да било устройство или софтуер, за да се намесите или да се опитате да се намесите, или което има ефект на пречка за правилната работа на услугата БАЛАНС.bg или уебсайта;
 2. възпроизвеждате, разпространявате или препредавате каквато и да било информация в Услугата, без писменото разрешение на БАЛАНС.bg;
 3. използвате или разрешавате на всеки да използва информацията, предоставена чрез тази услуга, за всякакви незаконни или неразрешени цели или по друг начин, който не е разрешен в Общите условия;
 4. декомпилирате, разглобявате, отдавате под наем, давате на лизинг, на заем и др., създавате производни произведения от БАЛАНС.bg, което включва информацията и софтуера, предоставени в него;
 5. копирате, променяте, възпроизвеждате, преиздавате, разпространявате, предавате или използвате за търговски или обществени цели БАЛАНС.bg, с изключение на степента, необходима за използването на БАЛАНС.bg по изрично предвидения от БАЛАНС.bg начин; и/или
 6. използвате непълна, невярна или неточна биографична информация или друга информация за целите на регистрация като потребител или регистрация за всякакви допълнителни услуги, промоции и др., предлагани чрез уебсайта.

2. Освен това се съгласявате да не нарушавате или да не се опитвате да нарушите сигурността на Услугата, включително, без ограничение:

 1. достъп до данни, които не са предназначени за Вас, или влизане в сървър или акаунт, до които не сте упълномощени за достъп;
 2. опит за сондиране, сканиране или тестване на уязвимостта на система или мрежа, или за нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване без подходящо разрешение;
 3. опит да се намесите в услуга на всеки потребител, хост или мрежа, включително, без ограничение, чрез подаване на вирус или претоварване, „наводняване“, „спам“, „поща за поща“ или „срив“ на уебсайта;
 4. изпращане на нежелана електронна поща, включително промоции и/или реклама на продукти или услуги; или
 5. подправяне на която и да било заглавка (header) на TCP / IP пакет или която и да било част от информацията на заглавката (header) във всеки имейл или публикация. Нарушаването на сигурността на системата или мрежата може да доведе до гражданска или наказателна отговорност. БАЛАНС.bg ще разследва събития, които могат да включват такива нарушения, и може да включва и сътрудничи с органите на реда при наказателно преследване на потребители, участващи в такива нарушения.

G. Връзки към БАЛАНС.bg

Можете да предоставяте връзки към БАЛАНС.bg от места извън предвидените от БАЛАНС.bg – при условие че: (а) не премахвате или скривате, като рамкирате или по друг начин реклами, авторските права, известие или други известия в БАЛАНС.bg (d) преустановявате предоставянето на връзки към БАЛАНС.bg, ако бъдете уведомени от БАЛАНС.bg.

I. Връзки към услуги на трети страни

Тази услуга може да съдържа връзки към други услуги („Свързани услуги“). Свързаните услуги не са под контрола на БАЛАНС.bg и БАЛАНС.bg не носи отговорност за съдържанието на свързаните услуги, включително, без ограничение: връзки, съдържащи се в свързаните услуги, или каквито и да било промени или актуализации на свързаните услуги. БАЛАНС.bg Ви предоставя свързани услуги само за удобство и включването на такива свързани услуги не е одобрение от БАЛАНС.bg в полза на която и да е компания, предлагаща интернет услуги, продукти или услуги в свързаните услуги.

Данни за контакт

По-долу Вие можете да се запознаете с данните за контакт съгласно Закона за електронната търговия, Закона за защита на Потребителите и Закона за защита на личните данни:

Наименование: „БулМар Пъблишинг ЕООД“
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, район „Илинден“, п. код 1309, ул. „Найчо Цанов“ № 172
Адрес на упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, район „Илинден“, п. код 1309, ул. „Найчо Цанов“ № 172, ет. 3
Данни за кореспонденция: България, гр. София, район „Илинден“, п. код 1309, ул. „Найчо Цанов“ № 172, ет. 3, телефон: 0878 150 069
Вписване в публични регистри: ЕИК 130876370
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG130876370

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Тел.: 02 / 940 20 46
Факс: 02 / 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4 А, ет. 3, 4 и 6
Тел.: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Уебсайт: www.kzp.bg

Характеристика на платформата

БАЛАНС.bg е уеб платформа, достъпна на интернет адреса https://admin.balans.bg/, която Ви предоставя информационни услуги в областите счетоводство, ТРЗ, данъци и право, посредством уеб базиран софтуер, включващи (без изброяването да е изчерпателно):

 • Достъп до новини;
 • Авторски разработки на разнообразна професионална тематика;
 • Българско и европейско законодателство;
 • Видеоуроци;
 • Образци на документи, калкулатори и много други.

Достъп до съдържание

А. Видове съдържание

1. Безплатно съдържание

Част от съдържанието на платформата Ви предоставяме напълно безплатно, без да е необходима предварителна регистрация или заплащане на каквато и да е такса от Ваша страна.

2. Платено съдържание

Останалата част от съдържанието на платформата Ви разкриваме частично, или е напълно скрита. За да получите достъп до скритите материали и функционалности на платформата, е необходимо да имате регистриран акаунт, през който да сключите абонаментен договор за цялото информационно съдържание и функционалности на платформата. Вие можете да регистрирате свой акаунт напълно безплатно.

B. Абонаментно използване на платформата

За да се възползвате от абонаментните услуги на БАЛАНС.bg, следва да имате предварително регистриран акаунт.

Регистрацията в платформата се извършва по следния начин: във формата за регистрация, на адрес balans.bg/register, се въвеждат две имена на потребителя, имейл и парола по избор.

След като се регистрирате, Вие имате възможност да се абонирате за услугите на БАЛАНС.bg и да получите достъп до цялото информационно съдържание и функционалности на платформата за определен период от време, наречен „Абонаментен план“.

1. Абонаментен план

Абонаментният план започва да тече от датата на абонирането Ви и е с възможна продължителност от минимум три календарни месеца до максимум дванадесет календарни месеца, като периодът можете да изберете сами. Един акаунт може да закупи неограничен брой абонаментни планове. При заявка на абонаментен план Вие можете да изберете дали един акаунт да бъде използван от един потребител, или от повече от един потребители.

2. Цени

Размерът на абонаментната такса се определя според броя на потребителите, които ще използват един акаунт. Размерът на абонаментната такса може да се уговори и в индивидуална оферта, при поискване от Ваша страна. Вече заплатената абонаментната такса не подлежи на връщане, в случай че Вие се откажете от използването на абонаментната услуга преди да е изтекъл периодът на избрания от Вас Абонаментен план.

3. Начин на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните методи за разплащане:

 1. Разплащане чрез ПОС терминал БОРИКА – ако изберете този метод на разплащане, Вие ще бъдете автоматично пренасочени към сървър на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ, където се осъществява идентифицирането Ви. На екрана за плащане следва да въведете данните на своята карта и секретен код за идентификация, след което се извършва авторизация на плащането с карта. При успешно плащане БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ връща отговор за успешната транзакция и достъпът Ви до абонаментната услуга се активира. При неуспешно плащане БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ връща отговор за неуспешна транзакция.
 2. Банков превод по следната банкова сметка:
IBAN: BG59UNCR70001523887244
BIC: UNCRBGSF
При банка: УниКредит Булбанк
Титуляр: „БулМар Пъблишинг ЕООД“

При успешно плащане БАЛАНС.bg се задължава, в срок до 3 работни дни след получаване на плащането, да активира абонаментната услуга.

4. Използване на услугите

За ползване на услугите на БАЛАНС.bg Вие следва да си осигурите достъп до интернет. Невъзможността да ползвате абонаментните услуги поради липса на интернет свързаност не се приема за основание за неплащане на дължимата абонаментна такса или предявяване на иск срещу БАЛАНС.bg.

Вашите права и задължения

А. При условие че имате качеството на Потребител – физическо лице и сте заплатили абонамент за достъп до платформата, Вие имате право да прекратите абонамента си без причина и преди изтичане на 14 дни от датата на плащане на съответната избрана от Вас услуга. За целта е необходимо да упражните правото си на отказ от абонамент – чрез изпращане на съобщение по имейл, като имейлът следва да е този, с който сте заявили регистрацията си в Платформата. След като получим съобщението за отказ, ние ще Ви възстановим получената сума за абонамента по банковата сметка, от която е постъпило плащането. Възстановяването на заплатените суми се извършва в 14-дневен срок от получаването на съобщението за отказ от абонамент. БАЛАНС.bg си запазва правото да не предоставя повторен достъп до абонаментните си услуги на Потребител – физическо лице, който е заплатил абонамент за достъп и е прекратил същия без причина, в рамките на 14-дневния срок, посочен в предходния параграф.

B. Извън хипотезата по предходния параграф, Вие имате право да прекратите използването на Услугите, като БАЛАНС.bg няма задължение да Ви възстанови вече заплатени от Вас суми за ползване на Услугата, включително и за абонаментно ползване на Платформата.

C. Когато достъпвате или използвате Услугите на БАЛАНС.bg, Вие се задължавате да спазвате българското и европейското законодателство, както и настоящите Общи условия.

Права и задължения на „БулМар Пъблишинг ЕООД“

A. Обхватът на услугите и информационното съдържание на платформата могат да бъде променяни, в това число разширявани или ограничавани, по всяко време, без да е необходимо предварително да Ви уведомяваме.

B. По наша преценка, можем да преустановим временно или за постоянно предоставянето на част или на всички услуги, като предварително Ви уведомим за това по подходящ начин, включително и чрез съобщение на уебсайта.

C. Ние си запазваме правото да преустановим незабавно предоставянето на услуги, да спрем достъпа до уебсайта и/или да изтрием профила на Потребител, който нарушава разпоредбите на настоящите Общи условия или действащото европейско и/или българско законодателство.

D. Ние ще направим всичко възможно, за да Ви предоставяме нормално и безпроблемно ползване на платформата.

Защита на личните данни

A. БАЛАНС.bg се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на предоставяната от Вас информация, която съдържа лични данни. Личните Ви данни се обработват в съответствие с приетата Политика за поверителност, изготвена съобразно изискванията на Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.

B. Платформата използва различни доставчици, които могат да използват технология за проследяване и други малки текстови файлове, наричани общо „бисквитки“. Те се използват на персоналното Ви устройство при посещение на уебсайта. „Бисквитките“ се използват с цел персонализиране потребителското изживяване и избори (напр. езикови предпочитания), както и с цел получаване на повече информация за начина на използване на платформата и осигуряване на безопасното му използване. Видът, събирането и използването на „бисквитки“ се осъществяват в съответствие с приетата Политика за поверителност.

Собственост, права за ползване

A. Авторско право

„БулМар Пъблишинг ЕООД“, с ЕИК 130876370, е носител на всички права на интелектуална собственост върху Платформата и нейното съдържание, в т.ч. програмни кодове и софтуерни решения, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация, съхранявана на сървърите на БАЛАНС.bg (общо „Съдържание“), представляваща обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Вие имате право да използвате, отпечатвате и съхранявате отделни страници, раздели и друго информационно съдържание от платформата, но само при условие че ясно сте отбелязали авторството.

Никой няма право, без изрични писмено разрешение от БАЛАНС.bg, да използва, възпроизвежда, променя, предава, показва публично и/или предоставя на трети лица част или цялото информационно съдържание на платформата с цел разработка на софтуер, за издателска и/или друг вид дейност със спекулативна цел. Предприемането на каквито и да било действия, с които се нарушава или съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост върху съдържанието на Платформата, е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения в закона ред.

B. Марки за услуги

Всички права върху имена на фирми, търговски имена, лога и дизайни на всички услуги на БАЛАНС.bg или трети страни, независимо дали се появяват с голям шрифт, или със символа на търговската марка, принадлежат изключително на БАЛАНС.bg или съответните им собственици и са защитени от възпроизвеждане, имитация, разреждане, объркване или подвеждащи употреби съгласно националните и международните закони за търговски марки и авторски права. Използването или злоупотребата с тези търговски марки или всякакви материали, с изключение на разрешеното тук, е изрично забранено и нищо, посочено или подразбиращо се в тази Услуга, не Ви предоставя никакъв лиценз или право по който и да е патент или търговска марка на БАЛАНС.bg или трета страна.

C. Известие за нарушаване на авторски права

Ако смятате, че работата Ви е била копирана и е достъпна в тази Услуга по начин, който представлява нарушаване на авторски права, моля, предоставете ни следната информация:

 1. Идентификация на авторските произведения, за които се твърди, че са нарушени;
 2. Идентификация на материала, за който се твърди, че е в нарушение в Услугата, и който се иска да бъде премахнат;
 3. Вашите имена, адрес, телефонен номер през деня и имейл адрес, ако има такива, така че БАЛАНС.bg да се свърже с Вас, ако е необходимо;
 4. Изявление, че имате добросъвестно убеждение, че използването на защитено с авторски права произведение не е разрешено от собственика на авторските права или от закона;
 5. Изявление, че информацията в уведомлението е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че подписващият е упълномощен да действа от името на собственика на изключително авторско право, за което се твърди, че е нарушено; и
 6. Електронен или физически подпис на собственика на авторските права или на лице, упълномощено от името на собственика да твърди нарушение на авторските права и да представи декларацията.

БАЛАНС.bg ще премахне всяко публикувано съдържание, което нарушава авторските права на което и да е лице, съгласно действащото европейско и българско законодателство.

Отговорност

A. Информацията на платформата БАЛАНС.bg има справочно-информационен характер и не трябва да бъде разглеждана като експертна консултация от юрист, счетоводител, финансист или друг компетентен специалист. БАЛАНС.bg не носи отговорност за използване на Платформата, което е в противоречие с целта на Услугата. Без да ограничава горепосоченото, БАЛАНС.bg не дава никакви изявления, гаранции или споразумения по отношение и не гарантира истинността, точността, приложимостта или надеждността на всяка информация или друг материал, който се съобщава чрез или е публикуван в Услугата. Вие потвърждавате, че всяко разчитане на информация или други материали, съобщени чрез или публикувани в Услугата, ще бъде на Ваш риск. БАЛАНС.bg не носи отговорност за претърпени от Вас вреди или пропуснати ползи, които са настъпили вследствие на несъобразяване от Ваша страна с посоченото в настоящия абзац.

B. БАЛАНС.bg се стреми да поддържа актуално съдържание, като за целта използва утвърдени експерти и достоверни източници на информация. Въпреки това актуализацията на съдържанието се извършва в разумни срокове, като се отчита технологичното време, необходимо за обработка на информацията, както и създаването и редактирането на вече създаденото авторско съдържание. Въпреки горното, БАЛАНС.bg не поема гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността и безпроблемния достъп до същата. БАЛАНС.bg не носи отговорност за грешки или пропуски в платформата, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на платформата и на информацията, съдържаща се в нея.

C. При никакви обстоятелства БАЛАНС.bg не носи отговорност за вреди на стойност, по-голяма от платената от Потребителя абонаментна такса, независимо дали Потребителят е уведомил БАЛАНС.bg за възможността от настъпването на такива вреди.

Прекратяване на договора

A. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между нас се прекратява и при наличие на някоя от следните хипотези:

 1. Преустановяване на дейността на БАЛАНС.bg, за което Вие ще бъдете уведомени по имейл най-малко три месеца предварително;
 2. Прекратяване на поддръжката на интернет платформата, за което Вие ще бъде уведомени по имейл най-малко три месеца предварително;
 3. По взаимно съгласие между нас, чрез уведомяване по имейл и получено писмено потвърждение от другата страна;
 4. Други предвидени в закона случаи.

B. При прекратяване на договора между нас, БАЛАНС.bg има право без предизвестие да преустанови предоставяните Ви услуги, да спре достъпа Ви до сайта и да изтрие профила Ви, ако такъв е регистриран.

Заключителни разпоредби

Промяна на Общите условия

Ние си запазваме правото да променим настоящите Условия по всяко време. Актуализираните версии на Условията ще се появят на този сайт и влизат в сила веднага. Вие носите отговорност за редовното преразглеждане на Условията. Постоянното използване на този сайт, след каквито и да било такива промени, представлява Вашето съгласие за такива промени.

Съгласие за получаване на известия

Вие се съгласявате, че БАЛАНС.bg може да Ви предоставя известия, включително тези относно промените в Условията, по имейл, обикновена поща или публикации в Услугите.

Цялото споразумение

Тези Общи условия представляват цялото споразумение между Вас и БАЛАНС.bg и уреждат използването на Услугата, замествайки всички предходни споразумения между Вас и БАЛАНС.bg по отношение на Услугата. В случай че някоя от клаузите на Общите условия бъде обявена за нищожна, невалидна или неприложима изцяло или отчасти, по силата на законова разпоредба или нормативен, административен или съдебен акт, тази клауза няма да се прилага, без това да засяга приложимостта на останалата част от Общите условия.

Приложимо право

Арбитраж при спор с юридическо лице

Всички спорове, по които страните не могат да постигнат споразумение, породени от тези Общи условия – договор или отнасящи се до тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен Съд София, с БУЛСТАТ 175827972, съобразно неговия правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Споровете по предходния параграф ще бъдат решавани от арбитражен състав, състоящ се само от един арбитър, определен от Председателя на Арбитражен Съд София.

Граждански съд при спор с физическо лице

Всички спорове, по които страните не могат да постигнат споразумение, породени от тези Общи условия – договор или отнасящи се до тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София.

Последна актуализация на Общите условия

Настоящите Общи условия на „БулМар Пъблишинг ЕООД“ се прилагат, считано от 22.12.2020 г.