Учебник

  1. Практически Заплати и Осигуряване

    .

  2. Практическо Счетоводство и Данъци

    Учебникът представя по систематичен и прагматичен начин счетоводната теория, основните счетоводни стандарти и данъчни закони в тяхната практическа приложимост при реалното осчетоводяване на стопанската дейност на едно предприятие.