Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на заплати, осигуровки и данъци, дължими по трудови договори. Предназначен е за:

  • Служители, които искат да изчислят своята нетна заплата и осигуровки;
  • Работодатели, които искат да изчислят общия си разход за свой служител;
  • ТРЗ експерти, които искат да изчислят сложни комбинации между различни елементи на трудовото възнаграждение, преди да ги въведат в специализиран ТРЗ софтуер.

Дефиниращи норми:

чл. 242, чл. 243, чл. 244 от КТ

чл. 3, чл. 4, чл. 6, чл. 12, чл. 13, чл. 16, чл. 18, чл. 19 от НСОРЗ

чл. 4, чл. 6 от КСО

чл. 1, чл. 3, чл. 4 от НЕВДПОВ

чл. 10, чл. 18, чл. 24 от ЗДДФЛ

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена, ЕГН и длъжност на служителч, чиято заплата се изчислява. Полето не е задължително и служи единствено за прегледност при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на първоначалното му възнаграждение.

възнаграждение

Посочва се размерът на възнаграждението.

вид на възнаграждението

Избира се видът на възнаграждението:

Основна заплата е възнаграждението, което е вписано в трудовия договор. То не включва допълнителните възнаграждения, дължими по закон или предоставени от работодателя. В основната заплата са включени дължимите от работника данъци и осигуровки, но не са включени осигуровките за сметка на работодателя;

Брутна заплата е възнаграждението, което включва основната заплата и допълнителните възнаграждения към нея (определените с нормативен акт възнаграждения, които се изплащат задължително; договорените с индивидуален и/или с колективен трудов договор възнаграждения, които се изплащат според договорените условия), както и дължимите от работника данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя;

Нетна заплата е размерът на чистата сума, която служителят получава, след като от брутната заплата се приспаднат дължимите данъци и осигуровки за сметка на служителя;

Бюджет за заплата е сумата от всички разходи на работодателя (брутно възнаграждение + осигурителни вноски за сметка на предприятието) за договореното, основното, брутното или нетното възнаграждение на един служител.

минимален осигурителен доход

Посочва се минималният осигурителен доход за служителя, съобразно предмета на дейност на работодателя и кода на длъжността на служителя съгласно НКПД.

Минималният осигурителен доход се отнася за изчисляването на осигурителните вноски и по принцип не е обвързан с работната заплата. Това означава, че осигурителните вноски за месеца не могат да бъдат изчислени върху по-малко от минималния осигурителен доход (МОД), определен за конкретния предмет на дейност на предприятието, когато договорената основна заплата е по-ниска от МОД.

МОД се определя според Приложение 1 към Закона за бюджета на ДОО за съответната година.
Според основна икономическа дейност на предприятието, в което служителят работи, може да се определи какъв е минималният осигурителен доход за него.

основна заплата по договор

Попълва се размерът на основната заплата по договор, ако в клетка 2 е избран видът на възнаграждението, което е различно от основна заплата.

Тъй като основната заплата, вписана в трудовия договор, е база за изчисляване на доплащанията за стаж по специалността или за премии (които са определени като % от основната заплата), тя трябва да се посочи изрично.

Ако основната заплата не бъде посочена изрично, доплащанията за стаж и премиите в % няма да бъдат изчислени коректно – в този случай калкулаторът ще приеме, че в зададените брутна заплата, нетна заплата или бюджет за заплата няма допълнителни възнаграждения, за да може да се изчисли основната заплата, върху която да се направят нужните начисления.

година на раждане

Избира се дали служителят е роден преди 1960 г., или след 1959 г.

Всички работещи лица, независимо кога са родени, се осигуряват с една и съща осигурителна тежест, но разпределена в различни фондове.

Лицата, родени преди 1960 г., се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на ДОО, а лицата, родени след 1959 г., се осигуряват във фонд „Пенсии“ на ДОО и във фонд ДЗПО (допълнително задължително пенсионно осигуряване).

категория труд

Избира се категорията труд, при която служителят работи.

В Наредбата за категоризиране на труда е определено в коя категория труд попада извършваният от лицата труд. В общия случай служителите работят при условията на 3-та категория труд, което означава, че няма особени рискове за тяхното здраве или живот. Във 2-ра категория труд попадат например шофьорите на автобуси и товарни автомобили с товароподемност над 12 тона, както и работници в опасни производства, а в 1-ва категория труд попадат някои подземни работници, пилоти и екипажи на самолети, водолази, а също и някои работници в металургията.

процент доплащане за стаж (годишна база)

Попълват се броят години стаж по специалността и размерът на процента за доплащане за стаж по специалността.

Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е определен на 0,6% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

Работодателят и служителят може да са договорили по-висок процент, като в такъв случай е нужно той да се впише.

процент за фонд ТЗПБ (годишна база)

Попълва се процентът за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ (ТЗПБ), който в зависимост от индустрията, в която работи предприятието, може да бъде от 0,4% до 1,1%.

За да се определи кой е приложимият процент за фонд „ТЗПБ“, определен в Закона за бюджета на ДОО.

ТЕЛК с 50 или повече процента

Избира се дали служителят има установена от ТЕЛК намалена работоспособност в размер на 50 и повече процента.

Лица с 50 и повече процента намалена работоспособност могат да ползват облекчение при облагането с данък върху доходите в размер на 660 лв. месечно.

Например, ако лице е с намалена работоспособност и има облагаем доход по трудов договор за месеца в размер на 1 000 лв., осигурителните вноски за негова сметка ще бъдат в размер на 140 лв., а данъчната основа за облагане с данък върху доходите ще е 860 лв. Тази основа ще бъде намалена с облекчението в размер на 660 лв., като по този начин облагаемият доход за лицето ще се редуцира до 200 лв.

месец на възнаграждението

Месецът и годината, за които се изплаща възнаграждението.

допълнителни възнаграждения и бонуси (ДВ)

Попълва се размерът на допълнителното възнаграждение за месеца.

Допълнителни възнаграждения за месеца могат да са:

  • допълнителни възнаграждения, определени с нормативен акт;
  • допълнително уговорени възнаграждения съгласно индивидуален или колективен трудов договор;
  • допълнително възнаграждение за извършен обем работа;
  • бонуси или премии за постигнати резултати.

Клетката е забранена за попълване, когато в клетка 2 е избрана ”брутна заплата” за посоченото в клетка 1 възнаграждение. В този случай се счита, че брутната заплата включва и всички допълнителни възнаграждения.

включени ли са ДВ или бонусите във възнаграждението

Избира се дали допълнителното възнаграждение (ДВ) или бонусът са включени в размера на възнаграждението, посочен в клетка 1, или не.

Ако посоченото в клетка 1 възнаграждение е определено като основна заплата в клетка 2, тогава се приема, че ДВ или бонусът не са включени във възнаграждението и ще бъдат добавени към него.

Във всички останали случаи на вид възнаграждение, избрано в клетка 2, трябва изрично да се избере дали ДВ или бонус, посочени в клетка 11, ще бъдат добавени към възнаграждението, или вече са включени в него.

вид на ДВ или бонуса

Избира се какъв е видът на определеното допълнително възнаграждение (ДВ):

Брутно определено допълнително възнаграждение е размерът на възнаграждението, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя.

Нетно определено допълнително възнаграждение е размерът на парите, които служителят ще получи, след като са приспаднати дължимите от него данъци и осигуровки.

Бюджетно определено допълнително възнаграждение е размерът на възнаграждението, което включва всички разходи на работодателя за това възнаграждение (брутно определено допълнително възнаграждение + осигурителните вноски за сметка на работодателя).

ДВ или бонусът е определен в

Избира се в какъв вид е определено допълнителното възнаграждение (ДВ) – в абсолютна сума в лева или като процент от основното възнаграждение по договор.

  • Ако ДВ е определено в абсолютна сума в лева, посочената сума се добавя към основното възнаграждение.
  • Ако ДВ е определено в процент от основното възнаграждение по договор, то следва да се посочи размерът на този процент и непременно трябва в клетки 1, 2 или 4 да е избран размерът на основното възнаграждение

 

осигурителен доход по 1-ви ТД

Попълва се размерът на осигурителния доход по първи Трудов договор, ако служителят има сключен такъв.

Тоест тази клетка се попълва със сумата на осигурителния доход по първия (основния) трудов договор, ако калкулаторът се използва за изчисление на осигурителни вноски за допълнителен трудов договор или договор за възлагане на управление и контрол (ДУК).

Например, ако лице започва работа по допълнителен трудов договор с основна заплата 1 000 лв., то следва да представи на работодателя си по допълнителния трудов договор декларация за размера на осигурителния му доход по основния трудов договор.

Ако служител представи на работодателя си по допълнителен трудов договор, че е осигурен по основен трудов договор върху 2 500 лв., това е сумата, която ще се посочи като осигурителен доход по първи трудов договор. След извършените изчисления за лицето ще се внесат осигуровки върху сумата от 500 лв., а не върху 1 000 лв., тъй като максималният осигурителен доход за 2020 г. е 3 000 лв., за 2 500 лв. от които служителят е осигурен по основния си трудов договор.

без здравно- осигурителни вноски

Избира се дали от възнаграждението на служителя трябва да се удържат здравноосигурителни вноски, или не.

Ако лицето е чужденец – гражданин на трета страна, който краткосрочно (до три месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната) или продължително (с разрешен срок до една година) пребивава в страната, не дължи здравноосигурителна вноска.

Чужденците, на които разрешението за пребиваване в страната е дългосрочно (с разрешен срок до две години) или постоянно, дължат здравноосигурителни вноски, както всички останали граждани на страната.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Примери - Служител

Примери - Работодател

Примери - ТРЗ Експерти

Калкулатор Заплата и Осигуровки по Трудов Договор

лв.
лв.
год.
%
лв.
абонамент

Всички Калкулатори