Описание на калкулатора:

Калкулаторът се използва за изчисляване сбора на трудов стаж на служител при различни работодатели и/или на различни длъжности.

Дефиниращи норми:

чл. 351, чл. 352, чл. 353, чл. 354, чл. 355, чл. 356 от КТ

чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 12, чл. 13 от НТКТС

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител, неговият последен работодател и длъжност.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на сборния му трудов стаж.

работодател

Посочва се името на работодателя, при когото е придобит трудовият стаж.

Не е задължително поле – то е за удобство, когато се изчислява трудов стаж при множество работодатели.

длъжност

Посочва се заеманата длъжност при работодателя, записан в клетка 1.

Не е задължително поле – то е за удобство, когато се изчислява трудов стаж по определена длъжност или специалност, натрупана при различни работодатели и в различно време.

години

Посочва се броят години трудов стаж при работодателя, записан в клетка 1.

Ако целта е да се изчисли трудов стаж по специалността, се съобразява и посочената в клетка 2 длъжност.

месеци

Попълва се броят месеци трудов стаж при работодателя, записан в клетка 1.

Ако целта е да се изчисли трудов стаж по специалността, се съобразява и посочената в клетка 2 длъжност.

дни

Попълва се броят дни трудов стаж при работодателя, записан в клетка 1.

Ако целта е да се изчисли трудов стаж по специалността, се съобразява и посочената в клетка 2 длъжност.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Сбор Трудов Стаж за Период

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
работодател длъжност години месеци дни
абонамент

Всички Калкулатори