Описание на калкулатора:

Калкулаторът се използва за:

а) изчисляване на броя работни и календарни дни между две дати, като изчислението включва както началната, така и крайната дата;

б) изчисляване на начална или крайна дата при зададен брой календарни или работни дни.

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

цел на изчислението

В това поле може да се запише в свободен текст за каква цел се изчислява броят на календарните и работните дни между две дати.

Това поле не е задължително и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им към документация – за да се удостовери, че изчислението е направено по надежден начин.

начална дата (включително)

От календара се избира денят, от който да започнат да се изчисляват работните и календарните дни.

Едно от двете полета за начална или за крайна дата е задължително за попълване.
Ако бъдат попълнени и двете полета за начална и за крайна дата, в клетки 3 и 4 ще се видят изчислени съответно броят календарни и работни дни между двете дати.

Ако от двете дати бъде попълнено само полето за начална дата и полето за брой работни дни, тогава калкулаторът ще изчисли коя е крайната дата за посочения брой работни дни и колко календарни дни има до тази дата.
Калкулаторът ще изчисли и попълни всички клетки по поне една зададена дата (начална или крайна) и поне един зададен брой дни (работни или календарни).

крайна дата (включително)

От календара се избира последният ден, до който да се изчисляват работните и календарните дни.

Едно от двете полета за начална или за крайна дата е задължително за попълване.
Ако бъдат попълнени и двете полета за начална и за крайна дата, в клетки 3 и 4 ще се видят изчислени съответно броят календарни и работни дни между двете дати.

Ако от двете дати бъде попълнено само полето за крайна дата и полето за брой работни дни, тогава калкулаторът ще изчисли коя е началната дата за посочения брой работни дни и колко календарни дни има от тази дата.
Калкулаторът ще изчисли и попълни всички клетки по поне една зададена дата (начална или крайна) и поне един зададен брой дни (работни или календарни).

брой календарни дни

1. Тук се вижда резултатът за броя календарни дни между две дати, когато са зададени начална или крайна дата или когато е зададена една от двете дати и брой работни дни.

или

2. Посочва се броят календарни дни, за които се търси крайна или начална дата, в която изтичат/започват, ако респективно е избрана начална или крайна дата, от която да се направи изчислението.

брой работни дни

1. Тук се вижда резултатът за броя работни дни между две дати, когато са зададени начална или крайна дата или когато е зададена една от двете дати и брой календарни дни.

или

2. Посочва се броят работни дни, за които се търси крайна или начална дата, в която изтичат/започват, ако респективно е избрана начална или крайна дата, от която да се направи изчислението.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Брой Календарни и Работни Дни между Две Дати

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
абонамент

Всички Калкулатори