Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на осигурителните вноски на самоосигуряващи се лица, които са собственици или съдружници в търговски дружества, в т.ч. и когато получават възнаграждение за положения от тях личен труд в тези дружества.

Дефиниращи норми:

чл. 4 от КСО

чл. 1 от НООСЛБГРЧМЛ

чл. 10, чл. 42 от ЗДДФЛ

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

Тук може да запишете в свободен текст имена и данни на лицето. Това поле не се запазва в база данни и е единствено за удобство и прегледност при отпечатване на изчисленията.

осигурителен доход

Посочва се размерът на осигурителния доход, върху който самоосигуряващото се лице е избрало да внася осигурителните си вноски.

месец на осигуряване

Избира се месецът и годината, за който самоосигуряващото се лице изчислява осигурителните си вноски.

временна неработоспособност от

Избира се датата, от която е настъпила временната неработоспособност.

Например на самоосигуряващото се лице е издаден болничен лист за периода от 14.09.2020 до 18.09.2020 г. – в този случай за начална дата на временната неработоспособност се посочва 14.09.2020 г.

Обезщетение за болничен за самоосигуряващо се лице се изплаща само ако то е осигурено за общо заболяване и майчинство. Тоест ако чекбокс 7 е активен, за периода на болничния лицето ще получи обезщетение за болнични и няма да дължи осигуровки за периода на болничния, но ако не е осигурен за този риск, ще трябва да внесе осигурителните си вноски за месеца в пълен размер.

временна неработоспособност до

Избира се датата, на която приключва временната неработоспособност.

Например на самоосигуряващото се лице е издаден болничен лист за периода от 14.09.2020 до 18.09.2020 г. – в този случай за крайна дата на временната неработоспособност се посочва 18.09.2020 г.

Обезщетение за болничен за самоосигуряващо се лице се изплаща само ако то е осигурено за общо заболяване и майчинство. Тоест ако чекбокс 7 е активен, за периода на болничния лицето ще получи обезщетение за болнични и няма да дължи осигуровки за периода на болничния, но ако не е осигурено за този риск, ще трябва да внесе осигурителните си вноски за месеца в пълен размер.

година на раждане

Избира се дали самоосигуряващото се лице е родено преди 1960 г., или след 1959 г.

Всички самоосигуряващи се лица, независимо кога са родени, се осигуряват с една и съща осигурителна тежест, но разпределена в различни фондове.

Лицата, родени преди 1960 г., се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на ДОО, а лицата, родени след 1959 г., се осигуряват във фонд Пенсии на ДОО и във фонд „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“ (ДЗПО).

осигурен за общо заболяване и майчинство

Избира се, когато самоосигуряващото се лице иска да се осигурява за общо заболяване и майчинство – това е фонд Общо заболяване и майчинство (ОЗМ) на ДОО.

пенсионер (само здравно осигурянане)

Избира се, когато самоосигуряващото се лице е пенсионер и не желае да се осигурява за пенсия.

Когато самоосигуряващото се лице е пенсионер, задължително трябва да внася здравни осигуровки и, по желание, може да се осигурява и за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – това са фонд ДОО, фонд Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и/или фонд ОЗМ.

осигуряването започва/приключва през месеца

Избира се, когато осигуряването на самоосигуряващото се лице започва или приключва в съответния месец и същият не е пълен.

Например:

1. Ако самоосигуряващо се лице започва да се осигурява от 10.06.2020 г., това е датата, която посочва като начало на периода на осигуряване, а за край на периода ще посочи 30.06.2020 г. (последна дата в месеца).

2. Ако самоосигуряващото се лице прекратява осигуряването си на 20.06.2020 г., това е датата, която посочва за край на периода, а за начало на периода ще посочи 01.06.2020 г. (първа дата в месеца).

начало на осигуряване

Първият ден в осигуряване.

край на осигуряване

Последният ден в осигуряване.

има допълнителен осигурителен доход, върху който лицето е осигурено през месеца, без сумата по това самоосигуряване

Избира се, когато самоосигуряващото се лице е осигурено и на друго основание за месеца – например по трудов договор, допълнителен трудов договор или договор за управление или контрол.

допълнителен осигурителен доход

Посочва се размерът на осигурителния доход на самоосигуряващото се лице по трудов договор, допълнителен трудов договор или договор за управление или контрол.

Например, ако лице започва да се самоосигурява върху сумата от 2 000 лв., но вече е осигурено по основен трудов договор върху 1 500 лв. и има сключен и допълнителен трудов договор, по който е осигурено на 700 лв., следва да се направят допълнителни изчисления, за да се определи осигурителният доход, върху който лицето вече е осигурено.

Изчисленията са следните: към сумата от 1 500 лв. по основен трудов договор се добавя сумата от 700 лв. по допълнителния трудов договор, или общо 2 200 лв., което е сумата, която ще се посочи като допълнителен осигурителен доход.

В резултат на това за самоосигуряващото се лице ще се внесат осигуровки върху сумата от 800 лв., а не върху 2 000 лв., тъй като максималният осигурителен доход на месец за 2020 г. е 3 000 лв., а за 2 200 лв. от тях, самоосигуряващото се лице вече е осигурено по основен и по допълнителен трудов договор.

има изплатено възнаграждение за положен личен труд

Избира се, когато самоосигуряващо се лице се самоосигурява в качеството си на съдружник в дружество и освен това за месеца получава възнаграждение за положен от него личен труд в дружеството.

Ако на самоосигуряващо се лице се изплати възнаграждение за положен труд през месеца в дружество, в което е съдружник, тогава, освен осигуровки, е задължително да се внася и данък върху дохода за това възнаграждение.

Когато е посочено възнаграждение за положен личен труд, от същото възнаграждение се приспадат осигуровките, които самоосигуряващото се лице е длъжно да прави за своя сметка. След като се приспаднат осигурителните вноски, се изчислява размерът на данъка.

възнаграждение за положен личен труд

Посочва се размерът на полученото от самоосигуряващото се лице възнаграждение за положен личен труд в дружество, в което е съдружник.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Самоосигуряващо се Лице - Едноличен Собственик или Съдружник

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лв.
абонамент

Всички Калкулатори