Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за определяне на лихвата като дължима сума, когато авансовите вноски за корпоративен данък през годината са по-малки от:

- 80,0% (83,3(3)% до края на 2020 г.) от декларирания за същата година корпоративен данък, когато се правят месечни авансови вноски;

- 60,0% (62,5% до края на 2020 г.) от декларирания за същата година корпоративен данък, когато се правят тримесечни авансови вноски.

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

данни за предприятието

В това поле може да се запише в свободен текст наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на предприятието, търговеца или организацията.

Това поле не е задължително и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за изчисляване на дължимите лихви за недостатъчни авансови вноски.

година

Избира се годината, за която са внасяни авансовите вноски.

вид авансови вноски

Избира се какви авансови вноски са правен през годината – тримесечни или едномесечни.

Авансовите вноски могат да бъдат месечни или тримесечни, в зависимост от нетните приходи от продажби, реализирани през предходната година.

Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година надхвърлят 3 000 000 лв.

Тримесечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са между 300 000 и 3 000 000 лв.

Данъчно задължените лица с нетни приходи от продажби, които са по-малко от 300 000 лв., не правят авансови вноски за корпоративен данък, а го внасят до 31 март на следващата година.

При неправилно определени и внесени авансови вноски се дължи законова лихва, когато:

• за месечни авансови вноски – дължимият годишен корпоративен данък надвиши с 25% (20% до края на 2020 г.) сумата от внесените месечни авансови вноски;

• за тримесечни авансови вноски – 75% от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с 25% (20% до края на 2020 г.) сумата от внесените тримесечни авансови вноски.

Лицата, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са по-малко от 300 000 лв., могат да изберат да правят тримесечни авансови вноски, без да дължат лихва при неправилно определени тримесечни вноски.

направени авансови вноски

Посочва се общият размер на направените авансови вноски през годината.

дължим корпоративен данък

Посочва се размерът на корпоративния данък, който е дължим за годината, за която са направени авансовите вноски.

дружеството е новоучредено в резултат на преобразуване

Избира се дали дружеството е новоучредено в резултат на преобразуване от друго търговско дружество през годината, за която за първи път декларира корпоративен данък и през която е било длъжно да внася авансови вноски – тоест имало е над 300 000 лв. приходи в годината на учредяването си.

месец на учредяване

Избира се в кой месец е учредено дружеството.

В зависимост от това в кой месец е учредено дружеството, се определя кой е първият тримесечен период, за който то дължи авансова вноска – дали това е първо, второ или трето тримесечие от годината (за четвъртото не се дължи).

Ако новоучредено дружество в резултат на преобразуване е внесло недостатъчни авансови вноски в годината на учредяването си, то дължи лихва от деня, следващ деня, до който то е трябвало да внесе първата си авансова вноска, до 31-ви декември на същата година.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Лихва за Недостатъчни Авансови Вноски по ЗКПО

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лв.
лв.
абонамент

Всички Калкулатори