Описание на калкулатора:

Калкулаторът е предназначен за служители и ТРЗ експерти, които искат изчислят кога изтича предизвестие за прекратяване на трудов договор и от кога договорът се счита за прекратен.

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител и неговата длъжност.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване кога е изтекло предизвестието за прекратяване на трудовия договор на лицето и от кой ден се счита, че договорът е прекратен.

трудовият договор е срочен

Избира се, когато трудовият договор, който следва да се прекрати, е срочен.

кога изтича договорът

От календара се избира денят, който в срочния трудов договор е посочен за деня, до който трудовият договор е в сила между страните.

Каквото и предизвестие да е уговорено за прекратяване на срочен трудов договор, то не може да изтича след крайната дата, за която договорът е сключен – тоест предизвестието може да изтече най-късно в деня на изтичане на срочния трудов договор.

срокът за предизвестие е уговорен

Избира се дали срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е уговорен в брой месеци или в брой календарни дни.

По Кодекс на труда минималният срок на предизвестие за прекратяване на безсрочен трудов договор е един месец или 30 дни (15 дни, ако правоотношението е по втори трудов договор), а максималният срок е три месеца или 90 дни.

При срочните трудови договори сроковете за предизвестие за тяхното прекратяване са същите като при безсрочните трудови договори, с тази разлика, че предизвестието не може да изтича след края на срока на срочния трудов договор – тоест предизвестието може да изтече най-късно в деня на изтичане на срочния трудов договор.

срок на предизвестие в месеци

Избира се броят месеци за предизвестяване, които са уговорени в трудовия договор за неговото прекратяване по този ред.

По Кодекс на труда минималният срок на предизвестие за прекратяване на безсрочен трудов договор е един месец, а максималният срок е три месеца.

За срочните трудови договори сроковете за предизвестие за тяхното прекратяване са същите като при безсрочните трудови договори, с тази разлика, че предизвестието не може да изтича след края на срока на срочния трудов договор – тоест предизвестието може да изтече най-късно в деня на изтичане на срочния трудов договор.

срок на предизвестие в дни

Посочва се броят календарни дни за предизвестяване, които са уговорени в трудовия договор за неговото прекратяване по този ред.

По Кодекс на труда минималният срок на предизвестие за прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни (15 дни, ако правоотношението е по втори трудов договор), а максималният срок е 90 дни.

За срочните трудови договори сроковете за предизвестие за тяхното прекратяване са същите като при безсрочните трудови договори, с тази разлика, че предизвестието не може да изтича след края на срока на срочния трудов договор – тоест предизвестието може да изтече най-късно в деня на изтичане на срочния трудов договор.

дата на предизвестието

От календара се избира денят, на който служителят е входирал своето предизвестие за прекратяване на трудовия договор на своя работодател или работодателят го е връчил на служителя срещу подпис.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Изтичане на Предизвестие за Прекратяване на ТД

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
абонамент

Всички Калкулатори