Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за проверка дали едно предприятие, за съответна финансова година, трябва да прилага регулацията за Ограничаване на разходите по заеми съгласно ЗКПО, и ако трябва, да се изчисли:

- размерът на непризнатите за данъчни цели разходи по заеми (които са преди всичко разходи за лихви), с които предприятието трябва да увеличи своя счетоводен финансов резултат за данъчни цели;

- размерът на признатите за данъчни цели разходи по заеми, които, заради прилагане на регулацията за Ограничаване на разходите по заеми, не са били признати за данъчни цели в предходни финансови години (данъчни периоди).

Тази регулация на се прилага за лицензирани от БНБ банки и за клонове на лицензирани в ЕС банки.

Дефиниращи норми:

чл. 43а от ЗКПО

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

данни за предприятието

В това поле може да се запише в свободен текст наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на предприятието, търговеца или организацията.

Това поле не е задължително и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за проверка дали то трябва да прилага регулацията за Ограничаване на разходите по заеми и изчисленията с какви суми трябва да преобразува своя счетоводен финансов резултат за данъчни цели.

година

Избира се годината, за която се проверява дали предприятието трябва да прилага регулацията за Ограничаване на разходите по заеми и съответно да преобразува счетоводния си финансов резултат за данъчни цели.

разходи по заеми

Посочва се общият размер на разходите по заеми, подлежащи на регулация за Ограничаване на разходите по заеми.

Общият размер на разходите по заеми е равен на сбора от всички видове признати за счетоводни цели разходи и/или суми, които водят до намаление на финансовия резултат и в които се включват:
- всички разходи за лихви по всякакъв вид дълг, независимо от техния произход, в т.ч. лихви по заеми от нефинансови дружества и физически лица, лихви по финансови лизинги и лихви по емитирани дългови финансови инструменти (в т.ч. облигации);
- други разходи и суми, еквивалентни на лихви, в т.ч. платени във връзка с набиране на средства суми, изчислени на база възвръщаемост и условни лихви по финансови инструменти;
- други разходи и суми, направени във връзка с набирането на средства, в т.ч. такси и подобни разходи, свързани със заемането на средства, валутни курсови разлики, платени възнаграждения и гаранции за финансиране и лихви, капитализирани в стойността на актив, които не са отчетени като текущ разход.

В общия размер на разходите по заеми не се включват разходи и суми, които са:
- разходи за такси и лихви по банкови кредити;
- наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки, които не са свързани с получено финансиране.

В тази клетка се посочва сборът от оборотите за годината по следните сметки:
- Разходи за лихви по финансови лизинги;
- Разходи за лихви по заеми от нефинансови дружества (в т.ч. свързани лица);
- Разходи за лихви по заеми от физически лица (в т.ч. свързани лица);
- Разходи за лихви по емитирани дългови финансови инструменти (в т.ч. облигации);
- Разходи за такси, свързани с набирането на средства;
- Разходи за хонорари и възнаграждения, свързани с набирането на средства;
- Разходи за валутни курсови разлики, свързани с набирането на средства;
- Разходи за наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки, които са свързани с получено финансиране;
- Разходи за наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки, които са свързани с получено финансиране,
в т.ч. стойността на лихвите, които са включени в стойността на активи (наети и придобити).

Възможно е за отчитането на всички разходи от лихви да се използва една и съща счетоводна сметка. В такъв случай е необходимо отделните видове разходи от лихви да бъдат отчитани чрез аналитичности, съответстващи на всеки от тях.

приходи от лихви

Посочва се общият размер на приходите от лихви, който е равен на сбора от всички видове признати за счетоводни цели приходи и/или суми, водещи до увеличение на финансовия резултат, в които се включват:
- всички приходи от лихви по всякакъв вид вземане, независимо от техния произход, в т.ч. лихви по заеми към нефинансови дружества и физически лица, лихви по финансови лизинги и лихви по емитирани дългови финансови инструменти (в т.ч. облигации);
- други приходи и суми, еквивалентни на лихви, в т.ч. получени във връзка с отпускане на средства суми, изчислени на база възвръщаемост, и условни лихви по придобити финансови инструменти.

Общият приход от лихви е нужен за целите на определянето на Превишението на разходите по заеми над приходите от лихви.

В тази клетка се посочва сборът от оборотите за годината по следните сметки:
- Приходи от лихви от продажби при условията на финансов лизинг;
- Приходи от лихви по заеми към нефинансови дружества (в т.ч. свързани лица);
- Приходи от лихви по заеми към физически лица (в т.ч. свързани лица);
- Приходи от лихви по просрочени търговски вземания;
- Приходи от лихви по забавени плащания от бюджета;
- Приходи от лихви по придобити дългови финансови инструменти (в т.ч. облигации).

Възможно е за отчитането на всички приходи от лихви да се използва една и съща счетоводна сметка. В такъв случай е необходимо отделните видове приходи от лихви да бъдат отчитани чрез аналитичности, съответстващи на всеки от тях.

данъчен финансов резултат

Посочва се размерът на данъчния финансов резултат, формиран по общия ред на закона, преди приспадане на данъчни загуби и преди прилагане на режима за слаба капитализация, в т.ч. и преди прилагането на регулацията за ограничаване на разходите по заеми.

Данъчният финансов резултат се получава, след като счетоводният финансов резултат се преобразува с всички:
- постоянни данъчни разлики – отчетени в текущата година счетоводни приходи или разходи, които не са признати за данъчни цели и никога няма да бъдат признати;
- временни данъчни разлики – отчетени в текущата година счетоводни приходи или разходи, които не се признават за данъчни цели в годината на тяхното възникване, а в различна година (обикновено по-късна);
- специфични суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат.

Счетоводният финансов резултат (печалба или загуба) се взима от Отчета за приходи и разходи.

Стойността на данъчния финансов резултат е нужна, за да се определи размерът на данъчния финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации.

данъчни амортизации

Посочва се размерът на данъчните амортизации за текущата година, който се взима от данъчния амортизационен план.

непризнати разходи по заеми от предходни години

Посочва се сумата от всички разходи по заеми, подлежащи на регулация, които не са били  признати за данъчни цели в годината, в която са възникнали (предходни години), или в някоя от следващите я години, които предхождат текущата година (посочена в клетка 1).

Няма давност, след която разходите по заеми, подлежащи на регулация, които не са били признати за данъчни цели в предходни години, да не могат да бъдат пренасяни за признаване в следващи години.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Ограничаване на Разходи по Заеми

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лева
лева
лева
лева
лева
абонамент

Всички Калкулатори