Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на максималните запори, съгласно ГПК, върху:

1. Нетното възнаграждение на служител по трудов договор, в т.ч. в случай че лицето има предходни запори за текуща издръжка;

2. Пенсията на пенсионер, в т.ч. в случай че лицето има предходни запори за текуща издръжка.

Запор по ГПК налагат частни и държавни съдебни изпълнители за частни задължения (напр. за задължения по кредити, за електро- и топлоенергия, вода, търговски и други присъдени задължения), както и за публични задължения (напр. задължение за глоби на КАТ и други държавни институции).

Дефиниращи норми:

чл. 446 от ГПК

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител и основанието за запора.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на максималния запор, който може да се наложи върху неговата заплата.

нетно възнаграждение или пенсия за месеца

Посочва се размерът на нетното възнаграждение, което служител по трудов договор получава, или размерът на пенсията, която пенсионер получава.

Нетното възнаграждение се изчислява като от месечното брутно трудово възнаграждение се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

Брутното възнаграждение включва основното възнаграждение на служителя, както и всички начислени допълнителни възнаграждения за положен труд (напр. възнаграждения по допълнителен трудов договор, за нощен, за извънреден труд и т.н.).

При преценка за размера на пенсията като основа за изчисление трябва да се отчетат и всички добавки към нея, с изключение на добавката за чужда помощ.

месец на възнаграждението или пенсията

Избират се месецът и годината, за които се изплаща възнаграждението или пенсията.

Това поле е важно, за да се определи размерът на несеквестируемата част от възнаграждението, с оглед размера на минималната работна заплата (за 2020 г. тя е в размер на 610 лв., а за 2021 г. е 650 лв.).

запорът е за текуща издръжка

Избира се, в случай че запорът е за текуща издръжка, която се дължи за съответния месец.

При запор за текуща издръжка няма несеквестируема част, която се оставя на лицето. В този случай сумата по запора се удържа от възнаграждението или пенсията на лицето в пълен размер.

Например, ако нетното възнаграждение на служител или пенсията на пенсионер се равнява на издръжката, то служителят или пенсионерът няма да получи нищо.

размер на запора за текуща издръжка

Посочва се сумата на запора за издръжка, която се дължи за съответния месец.

лицето издържа деца

Избира се, в случай че длъжникът издържа или дължи издръжка за деца – независимо дали те живеят с него, или не, и независимо дали за тях плаща доброволна или определена от съда издръжка.

1. Ако лице получава нетно месечно възнаграждение или пенсия в размер между минималната работна заплата (650 лв. за 2021 г.) и двукратния размер на минималната работна заплата (1 300 лв. за 2021 г.), му се удържа максимум:
            а) една трета от сумата, ако е без деца;
            б) една четвърт от сумата, ако е с деца, които издържа.

2. Ако лице получава нетно месечно възнаграждение или пенсия в размер между двукратния размер на минималната работна заплата (1 300 лв. за 2021 г.) и четирикратния размер на минималната работна заплата (2 600 лв. за 2021 г.), му се удържа максимум:
            а) една втора от сумата, ако е без деца;
            б) една трета от сумата, ако е с деца, които издържа.

3. Ако лице получава нетно месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата (2 600 лв. за 2021 г.), му се удържа максимум:
            а) горницата над двукратния размер на минималната работна заплата (1 300 лв. за 2021 г.), ако е без деца;
            б) горницата над два пъти и половина от размера на минималната работна заплата (1 625 лв. за 2021 г.), ако е с деца, които издържа.

Горните ограничения (в т. 1, 2 и 3) не се отнасят до задължения по запори за текуща издръжка. В тези случаи присъдената сума за текуща издръжка се удържа изцяло, а удръжките за другите задължения на длъжника и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка над несеквестируемата част от възнаграждението или пенсията (която се изчислява по горните правила и не може да е по-малка от минималната работна заплата, която за 2021 г. е в размер на 650 лв.) – например ако след удръжката за текуща издръжка не остава секвестируема част от възнаграждението или пенсията на лицето, от тях не могат да се правят повече удръжки по други запори, които не са за текуща издръжка.

изплатени болнични от работодателя

Избира се, когато служителят е използвал болнични. Обезщетението за първите три дни от всеки болничен се изплаща от и за сметка работодателя.

Съгласно КСО върху обезщетенията за временна неработоспособност (болнични) не се правят удръжки и върху тях не се налагат запори, освен ако запорът не е за задължение за издръжка.

размер на изплатените болнични

Посочва се размерът на изплатените от и за сметка на работодателя болнични.

има предходен запор за текуща издръжка

Избира се, в случай че от възнаграждението или пенсията на лицето вече се удържат суми по запор за текуща издръжка. Това е първи по ред запор за издръжка, поради което сумата по него се удържа в пълен размер и за нея не важат ограниченията за секвестируем доход.

Сумата по последващия запор се удържа при наличие на секвестируем остатък след изпълнение на първия запор, освен ако последващият запор отново е за текуща издръжка.

Например, ако лицето получава 1 000 лв. нетно възнаграждение и му се удържат 500 лв. месечно по предходен запор за текуща издръжка, то при последващ запор за текуща издръжка в размер на 500 лв., на лицето няма да се изплати нищо.

В случай че последващият запор не е за текуща издръжка, трябва да се съобрази дали оставащото възнаграждение е над несеквестируемия доход и едва тогава да се правят удръжки в съответния размер.

Например, ако лицето получава 1 000 лв. нетно възнаграждение и му се удържат 200 лв. месечно по предходен запор за текуща издръжка, то по последващия запор за друго задължение, независимо от размера му, на лицето ще се удържат само 50 лв., ако то издържа деца и 133,33 лв., ако не издържа деца. Така, съгласно закона на лицето се гарантира максимална удръжка в общ размер на 250 лв., когато издържа деца и 333,33 лв., ако не издържа деца.

размер на предходния запор за текуща издръжка

Посочва се сумата по предходния запор за текуща издръжка, която се дължи за съответния месец.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Максимален Запор върху Заплата по ГПК

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лв.
абонамент

Всички Калкулатори