Декларация за Банкова Сметка за Изплащане на Трудово Възнаграждение по Банкова Сметка

актуално 13 юли 2022 10068 уникалност: 100%

Формуляр

До работодател:

наименование:______________________________
ЕИК:______________________________
управител:______________________________

Искане

за изплащане на трудово възнаграждение по банкова сметка

от:

служител:______________________________
ЕГН:______________________________
длъжност:______________________________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител,

скрито платено съдържание: 21 думи;
титуляр:______________________________
IBAN:______________________________
BIC:______________________________
банка:______________________________

скрито платено съдържание: 36 думи;

Служител:

имена:______________________________
дата:______________________________
подпис:______________________________

Предназначение

скрито платено съдържание: 29 думи;

Обща Информация

скрито платено съдържание: 22 думи;

По писмено искане на служителя трудовото му възнаграждение може да му бъде изплащано по банков път, по посочена от него банкова сметка. Изплащането на трудовото възнаграждение по банков път може да бъде уговорено направо в трудовия договор – тогава с настоящото искане се посочват детайлите на банковата сметка.

Работодателят е длъжен да съхранява искането в трудовото досие на служителя.

Форма на Документа

Задължително е искането за изплащане на трудово възнаграждение по банкова сметка да бъде в писмена форма (чл. 270, ал. 3 от КТ).

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на искането не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Данни за служителя:
  • три имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • управител.
 • Данни за личната банкова сметка на служителя:
  • IBAN на сметката;
  • Банката, в която е открита сметката;
  • BIC код на банката.
 • Дата на подписване на декларацията;
 • Подпис на служителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В искането може да бъде посочен срок, в който служителят е длъжен да уведоми работодателя при промяна на банковата му сметка.

Изменения на документа

Веднъж подписано, искането не може да бъде променено. В случай че е налице промяна на банковата сметка, служителят следва да подаде ново искане.

Ново искане той може да подаде и ако желае трудовото му възнаграждение да бъде изплащано срещу разписка на място в предприятието, в което работи.

Чести Грешки

Ако служителят посочи грешни данни в искането си за изплащане на трудовото му възнаграждение, например налице е разминаване между имена и IBAN, и работодателят извърши плащане по грешната банкова сметка, то работодателят е изправна страна. Неблагоприятните последици в случая настъпват за служителя, който ще получи трудовото си възнаграждение със закъснение, като дори може да се стигне до завеждане на дело срещу третото лице за връщане на получените без основание суми.

++ Основано на:

чл. 270, ал. 3 от КТ