Протокол за Проведени Консултации с Представители на Синдикалните Организации

актуално 1 декември 2022 789 уникалност: 100%

Формуляр

Работодател

наименование:_______________
ЕИК:_______________

Протокол

за проведени консултации с представители на синдикалните организации и с представители на работниците и служителите и _______________

Днес, 00.00.0000 г., в гр. _______________, беше проведена среща между:

1. Работодател:_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________

2. Представители на синдикалните организации в предприятието:

_______________

_______________

_______________

3. Представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ:

_______________

_______________

_______________

скрито платено съдържание: 38 думи;
 1. _______________
 2. _______________
 3. _______________

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
подпис:_______________

Представители на синдикалните организации в предприятието:

имена:_______________
подпис:_______________

Представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ:

имена:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Протоколът за провеждане на консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите е документ, с който се удостоверява, че работодателят е провел предварителни консултации с посочените представители в определени, изискуеми от закона случаи.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 97 думи;

Едва след провеждане на предварителните консултации работодателят ще има право да издаде съответната заповед или друг акт. Датата на заповедта следва да е след датата, на която са проведени консултациите. Необходимо е и датата на издаване на протокола да бъде посочена в самата заповед от работодателя.

Форма на Документа

Задължително е протоколът за проведени консултации с представители на синдикалните организации и с представители на работниците и служителите да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на протокола не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на протокола;
 • Дата и място на провеждане на консултациите;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • управител.
 • Имена на представителите на синдикалните организации в предприятието;
 • Имена на представителите на работниците и служителите;
 • Причини за провеждане на консултациите (например причини, поради които работодателят възнамерява да въведе ненормиран работен ден);
 • Становища на страните във връзка с целта на проведените консултации;
 • Подпис на лицето, което представлява работодателя, подписи на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Препоръчително е в протокола да бъдат изложени фактите, на база на които работодателят е преценил, че се налага въвеждане/установяване на дадено обстоятелство. Например, когато се налага установяване на ненормиран работен ден, може да се изложи обстоятелството, че е необходимо да се довърши работа към края на работния ден след работно време поради невъзможност за отлагане на работата за следващия работен ден.

В протокола могат да се впишат предложенията, които представителите на работниците и служителите и представителите на синдикалните организации са направили по време на консултациите и как се е развила дискусията по тях.

Изменения на Документа

Не се допускат изменения на документа.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 59 думи;

Ако работодателят не проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите в предвидените в закона случаи, като например, когато планира установяване на ненормиран работен ден, той не може да издаде съответната заповед или ако издаде такава, тя ще бъде незаконосъобразна.

Основано на:

чл.7; чл.130 от КТ