Декларация-Съгласие за Полагане на Извънреден Труд

актуално 1 декември 2022 2989 уникалност: 100%

Формуляр

До Работодател

наименование_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________

Декларация - Съгласие

за полагане на извънреден труд, на основание чл. 147, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от Кодекса на труда,

от

служител:_______________
ЕГН/ ЛНЧ:_______________
длъжност:_______________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител,

декларирам, че:

скрито платено съдържание: 44 думи;
  • Чл. 147, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда и като майка с дете до 6-годишна възраст;
  • Чл. 147, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда и като майка, която се грижи за дете с увреждания;
  • Чл. 147, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда и като трудоустроен служител;
  • Чл. 147, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда и като служител, който продължава образованието си без откъсване от производството.

служител:

имена:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Декларацията – съгласие за полагане на извънреден труд е документ, с който служителят изразява съгласието си да полага извънреден труд въз основа на издадена от работодателя заповед.

Обща Информация

  • скрито платено съдържание: 119 думи;
  • за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
  • за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения на машини или на други съоръжения;
  • за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
  • за извършване на усилена сезонна работа.

Има изрична забрана за полагане на извънреден труд въз основа на заповед на работодателя от определени категории служители, като забраната не може да бъде преодоляна с попълване на декларация – съгласие за полагане на извънреден труд. Тези категории са:

  • ненавършили пълнолетие лица;
  • бременни и служителки в напреднал етап на лечение инвитро.

За други категории служители забраната отпада само ако разпишат писмено съгласие за полагането на извънреден труд. Тези категории са:

  • майки с деца до 6-годишна възраст;
  • майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им;
  • трудоустроени служители, ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
  • служители, които продължават образованието си без откъсване от производството.
скрито платено съдържание: 45 думи;

Екземпляр от декларацията се съхранява в трудовото досие на служителя. Работодателите са длъжни да водят документация за служителите, полагащи извънреден труд – специална книга за отчитане на извънредния труд, която следва да имат готовност да предоставят на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ при поискване. В книгата за отчитане на извънредния труд се посочват: трите имена на служителя, номерът на заповедта за полагане на извънреден труд, денят и часът на започване и завършване на работата и размерът на трудовото възнаграждение, изплатено на работника или служителя за положения от него извънреден труд, както и денят, определен за почивка. Положеният извънреден труд през календарната година се отчита пред Инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година.

Форма на Документа

Задължително е декларацията – съгласие за полагане на извънреден труд да бъде в писмена форма за действителност (чл. 16 от НРВПО).

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на декларацията не е регламентирано в закона, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

  • Данни за служителя:
    • имена;
    • ЕГН/ ЛНЧ;
    • длъжност.
  • Данни за работодателя:
    • наименование;
    • ЕИК;
    • имена на управителя.
  • Данни за издадена от работодателя заповед за полагане на извънреден труд;
  • Посочване на основанието, във връзка с което се дава съгласието за полагане на нощен труд от служителя;
  • Дата на декларацията – съгласие;
  • Подпис на служителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Няма.

Изменения на Документа

Веднъж подписана, декларацията не може да бъде променена. Тя може да бъде оттеглена с ново изявление, отправено от служителя до работодателя.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 185 думи;

Служителят има право да откаже полагане на извънредентруд, когато не са спазени правилата на Кодекса на труда, на друг нормативен акт или на колективния трудов договор.

Основано на:

чл.143; чл.144; чл.146; чл.147; чл.148; чл.149 от Кодекс на труда

чл.16; чл.18 от Наредба за работното време, почивките и отпуските