Декларация за Притежаване на Здравна Книжка

актуално 12 юли 2022 1703 уникалност: 100%

Формуляр

До работодател:

наименование:______________________________
ЕИК:______________________________
управител:______________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

за притежавана и заверена здравна книжка за заемане на длъжност съгласно Наредба № 15 от 27.06.2006 г. по чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето

от:

служител:______________________________
ЕГН:______________________________
длъжност:______________________________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител,

скрито платено съдържание: 51 думи;

Служителя:

имена:______________________________
дата:______________________________
подпис:______________________________

Предназначение

скрито платено съдържание: 44 думи;

Обща Информация

скрито платено съдържание: 17 думи;
 • детски заведения (детски ясли и детски градини) и специализирани заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;
 • специализирани институции за възрастни;
 • водоснабдителни съоръжения и обекти – помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;
 • предприятия (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;
 • бръснарски, фризьорски и козметични салони.

Лицата, които работят в горепосочените обекти, трябва задължително да отговарят на определени здравни изисквания, които включват извършване на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания. При неспазване на здравните изисквания тези лица не се допускат на работа.

Необходимите медицински прегледи и изследвания са посочени в Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. на Министъра на здравеопазването и се извършват ежегодно от общопрактикуващ лекар или от лекар – специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ.

Извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания се регистрират в лична здравна книжка на лицето, която се съхранява в обекта, в който лицето работи, и се представя за проверка при поискване от контролните органи.

Новоиздадените лични здравни книжки се заверяват от Регионална здравна инспекция ( РЗИ), която води регистър на заверените лични здравни книжки. При извършване на периодични (годишни) прегледи, след първоначална заверка, не е необходимо личната здравна книжка да се заверява отново от РЗИ. Достатъчно е лекарят, извършил прегледите и изследванията, да положи подпис и печат върху книжката и да впише в нея заключението си, че служителят се допуска до работа.

Форма на Документа

Задължително е декларацията за притежаване на заверена лична здравна книжка да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на декларацията не е регламентирано в закона, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 •  Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя.
 • Текст, с който служителят декларира, че преди постъпването му на работа е преминал всички задължителни медицински прегледи и изследвания и личната му здравна книжка е надлежно заверена;
 • Дата на подписване на декларацията;
 • Подпис на служителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Няма.

Изменения на документа

скрито платено съдържание: 25 думи;

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 98 думи;

Основано на:

 • чл. 1; чл. 2; чл. 3; чл. 4 от Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
 • чл. 34, ал. 3; чл. 210, ал. 1, ал. 3 от Закона за здравето