Декларация за Предоставяне на Информация за Болестите, при Наличието на които Служителят Ползва Закрила при Уволнение

актуално 13 юли 2022 5277 уникалност: 100%

Формуляр

До работодател:

наименование:______________________________
ЕИК:______________________________
управител:______________________________

Декларация

за предоставяне на информация съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 5 от 28.04.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда

от:

служител:______________________________
ЕГН:______________________________
длъжност:______________________________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител,

скрито платено съдържание: 59 думи;
 • исхемична болест на сърцето;
 • активна форма на туберкулоза;
 • онкологично заболяване;
 • професионално заболяване;
 • психично заболяване;
 • захарна болест.

скрито платено съдържание: 48 думи;

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране на неверни данни по силата на чл. 313 от НК, и се задължавам при промяна на здравословното ми състояние да попълня нова декларация.

Служител:

имена:______________________________
дата:______________________________
подпис:______________________________

Предназначение

скрито платено съдържание: 34 думи;

Обща Информация

скрито платено съдържание: 70 думи;

В тези хипотези работодателят може да уволни служител, който боледува от определени болести, само с предварително разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай. Доколкото работодателят няма как да знае дали някой от неговите служители има право на закрила при уволнение, той може да събере предварителна информация дали някой от неговите служители не подлежи на специална закрила при уволнение. Обичайно такава декларация се попълва при сключването на трудовия договор.

В случай че служителят боледува от определена болест, той е длъжен да предостави, при поискване от страна на работодателя, необходимите медицински документи, които удостоверяват декларираните от служителя данни.

Когато работодател желае да уволни служител, попадащ под специална закрила от уволнение,  работодателят трябва да представи документите, удостоверяващи здравословното състояние на служителя, пред съответната Териториална експертна лекарска комисия ( ТЕЛК) за мнение, която в 7-дневен срок издава експертно решение.

След получаване на решението на ТЕЛК работодателят отправя писмено искане до съответната инспекция по труда, която в 7-дневен срок дава или отказва разрешение за уволнението на служителя.

Форма на Документа

Задължително е декларацията за събиране на предварителна информация за здравословното състояние на служител да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на декларацията не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Данни за служителя:
  • три имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • управител.
 • Текст, с който служителят декларира дали боледува от определени болести;
 • Дата на подписване на декларацията;

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В декларацията може да се посочи и обстоятелството, че работодателят е поискал необходимата медицинска документация във връзка със заболяването на служителя, която следва да се представи от служителя в определен срок.

Изменения на документа

скрито платено съдържание: 25 думи;

Чести Грешки

В случай че работодателят не е изискал информация от служителя дали боледува от определено заболяване, което му дава специална закрила при уволнение, има риск да уволни незаконно дадения служител, ако се окаже, че той боледува от конкретно заболяване. Работодателят може да уволни такъв служител само след предварително разрешение на съответна инспекция по труда.

В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на Инспекцията по труда и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, и служителят е оспорил законността на уволнението, съдът ще отмени заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

Основано на:

 • чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11; чл. 330, ал. 2, т. 6; чл. 333; чл. 344, ал. 3 от КТ
 • чл. 1; чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 5; чл. 6 от Наредба № 5 от 28.04.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда