Декларация за Издаване на Трудова Книжка при Постъпване на Работа за Първи Път

актуално 12 юли 2022 1817 уникалност: 100%

Формуляр

До работодател:

наименование:______________________________
ЕИК:______________________________
управител:______________________________

Декларация

скрито платено съдържание: 23 думи;

от:

служител:______________________________
ЕГН:______________________________
длъжност:______________________________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител,

скрито платено съдържание: 31 думи;

Служител:

имена:______________________________
дата:______________________________
подпис:______________________________

Предназначение

скрито платено съдържание: 31 думи;

Обща Информация

скрито платено съдържание: 54 думи;

Форма на Документа

Задължително е декларацията за постъпване на работа за първи път да бъде в писмена форма (чл. 348, ал. 2 от КТ).

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на декларацията не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 •  Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя.
 • Текст, с който служителят декларира, че постъпва на работа за първи път по трудово правоотношение;
 • Дата на подписване на декларацията;
 • Подпис на служителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Няма.

Изменения на документа

скрито платено съдържание: 17 думи;

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 33 думи;

Ако работодателят не издаде трудова книжка на служителя, който постъпва за първи път на работа, то той нарушава разпоредбите на трудовото законодателство, с оглед на което  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право да му наложи имуществена санкция в размер от 1 500 до 15 000 лв., както и глоба на виновното длъжностно лице – в размер от 1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция при работодателя е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице (чл. 414, ал. 1 и ал. 3 от КТ).

След като работодателят издаде трудова книжка и попълни в нея данните за постъпването на служителя на работа, той следва незабавно да я предаде на служителя, тъй като няма право да я държи или задържа при себе си.

Основано на:

 • чл. 348, ал. 2; чл. 414, ал. 1, ал. 3 от КТ