Заповед за Преустановяване на Работа – поради Обявено Извънредно Положение или Извънредна Епидемиологична Обстановка

актуално 1 декември 2022 721 уникалност: 100%

Формуляр

Работодател:

наименование_______________
ЕИК:_______________

Заповед

за преустановяване на работа поради обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Днес, 00.00.0000 г., на основание чл. 120в, ал. 1/ал. 2 от Кодекса на труда и във връзка със заповед на _______________ от 00.00.0000 г.

скрито платено съдържание: 37 думи;

За работодателя:

имена:_______________
дата:_______________

Предназначение

Заповедта за преустановяване на работата е документ, с който работодателят преустановява работата на цялото или на част от предприятието, или на отделни служители, когато със заповед на държавен орган е обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 107 думи;

Форма на Документа

Задължително е заповедта за преустановяване на работа да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на заповедта не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на заповедта;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК.
 • Дата на издаване на заповедта на държавен орган, с която е обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка;
 • Предприятие, обект/и, служител/и, на които се преустановява работата;
 • Дата, считано от която се преустановява работата;
 • Данни за лицето, което издава заповедта от името на работодателя:
  • имена;
  • длъжност;
  • подпис.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В заповедта за преустановяване на работа могат да се посочат имената на конкретни служители, чиято работа се преустановява. Възможно е да бъде добавен списък с имена и длъжности на конкретните служители.

Изменения на Документа

Веднъж издадена и сведена до знанието на служителите, заповедта не може да бъде променена. В случай че е налице промяна в обстоятелствата, работодателят издава нова заповед.

Чести Грешки

Издаването на заповед за преустановяване на работа при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка не освобождава работодателя от изплащане на трудовите възнаграждения на лицата, чиято дейност е преустановена. Трудовите правоотношения на служителите не са прекратени и за същото време е дължимо брутното им трудово възнаграждение (чл. 267а от КТ).

Основано на:

чл. 120в; чл. 267а от КТ