Декларация за Запознаване с Вътрешните Актове на Работодателя

актуално 13 юли 2022 4718 уникалност: 100%

Формуляр

До работодател:

наименование:______________________________
ЕИК:______________________________
управител:______________________________

Декларация

за запознаване с вътрешните актове на работодателя

от:

служител:______________________________
ЕГН:______________________________
длъжност:______________________________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител,

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат/а със съдържанието на следните вътрешни актове на работодателя:

 1. Правилник за вътрешен трудов ред на предприятието;
 2. Правила за безопасност на труда в предприятието;
 3. Правила за структура и организация на работната заплата;
 4. ______________________________;
 5. ______________________________;
 6. ______________________________;

като се задължавам да ги спазвам стриктно при изпълнение на трудовите ми задължения.

Уведомен/а съм, че при неспазване на задълженията ми, посочени в гореизброените документи, може да ми бъде потърсена дисциплинарна и/или имуществена отговорност.

Служител:

имена:______________________________
дата:______________________________
подпис:______________________________

Предназначение

скрито платено съдържание: 29 думи;

Обща Информация

скрито платено съдържание: 85 думи;

Форма на Документа

Задължително е декларацията за запознаване с вътрешните актове на работодателя да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на декларацията не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Данни за служителя:
  • три имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя.
 • Текст, с който служителят декларира, че се е запознал с вътрешните актове на работодателя и се задължава да ги спазва;
 • Дата на подписване на декларацията;
 • Подпис на служителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В декларацията могат да се изброят всички вътрешни и други специфични нормативни актове, които са свързани с дейността на предприятието, в случай че служителя следва да ги спазва при изпълнение на трудовите си задължения.

Изменения на документа

скрито платено съдържание: 41 думи;

Чести Грешки

Възможно е работодателят да не изпълни задължението си да запознае служителя с вътрешните за предприятието актове, респективно служителят да не е подписал декларация, че е запознат с тяхното съдържание. В този случай работодателят нарушава разпоредбите на трудовото законодателство, и в частност правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с оглед на което Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право да му наложи имуществена санкция – в размер от 1 500 до 15 000 лв., както и глоба на виновното длъжностно лице – в размер от 1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция при работодателя е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице (чл. 413, ал. 2 и ал. 3 от КТ).

Също така при евентуален съдебен спор между страните, например при причинена трудова злополука, липсата на тази декларация би била в процесуална тежест на работодателя, който трябва да доказва, че служителят е бил запознат с правилата за безопасност на труда в предприятието и правилника за вътрешния трудов ред.

Основано на:

чл. 126; чл. 127; чл. 413, ал. 2, ал. 3 от КТ