Заповед за Установяване на Ненормиран Работен Ден

актуално 1 декември 2022 1646 уникалност: 100%

Формуляр

Работодател

наименование:_______________
ЕИК:_______________

Заповед

за установяване на ненормиран работен ден

скрито платено съдържание: 49 думи;

Нареждам

Считано от 00.00.0000 г. да се установи работа при условията на ненормиран работен ден за следните длъжности:

 1. _______________
 2. _______________

Работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни, при необходимост, да изпълняват трудовите си задължения и след изтичане на редовното работно време. Работниците и служителите имат право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден – в размер на 5 работни дни. Работниците и служителите имат право, освен на почивките по чл. 151 от КТ, и на почивка не по-малко от 15 минути след изтичането на редовното работно време. Общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова непрекъсната седмична почивка, установени с КТ.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на работниците и служителите и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Заповедта за въвеждане на ненормиран работен ден е документ, с който работодателят въвежда ненормирано работно време за определени длъжности поради особения характер на работа.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 73 думи;

Работниците и служителите, за които работодателят е установил ненормиран работен ден, имат задължение, при необходимост, да изпълняват трудовите си задължения дори и след изтичане на редовното им работно време. Освен това те имат право и на почивка не по-малко от 15 минути след изтичането на редовното им работно време, независимо от почивките по чл. 151 от КТ, а общата продължителност на работното им време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова непрекъсната седмична почивка, установени с КТ. Работещите при установен ненормиран работен ден имат право и на допълнителен платен годишен отпуск, който не може да бъде по-малко от 5 работни дни. Този отпуск компенсира положения труд над редовното работно време в работни дни, в които случаи не се заплаща възнаграждение за извънреден труд. Работата през почивните и празнични дни се компенсира с увеличено възнаграждение за извънреден труд.

Форма на Документа

Задължително е заповедта за въвеждане на ненормиран работен ден да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на заповедта не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на заповедта;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК.
 • Дата, считано от която заповедта влиза в сила;
 • Дата на протокола от проведените консултации с представителите на работниците и служителите и синдикалните организации в предприятието;
 • Длъжности, за които се въвежда ненормиран работен ден;
 • Данни за лицето, което издава заповедта от името на работодателя:
  • имена;
  • длъжност;
  • подпис.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В заповедта за установяване на ненормирано работно време могат да се посочат конкретни обекти или имената на конкретни служители, за които се въвежда ненормирано работно време. Възможно е да бъде добавен списък с имена и длъжности на конкретните служители.

Изменения на Документа

Веднъж издадена и сведена до знанието на служителите, заповедта не може да бъде променена. В случай че е налице промяна в обстоятелствата, работодателят издава нова заповед.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 113 думи;

Работодателят следва да издаде заповедта за установяване на ненормиран работен ден не по-рано от деня, в който са извършени консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите. Ако датата на издаване на заповедта предшества тази на протокола за проведените консултации, ще се приеме, че предварителни консултации не са били проведени, което, от своя страна, ще доведе до незаконосъобразност на заповедта.

Основано на:

чл.7; ал.2; чл.139а; чл.156, ал.1, т.2; чл.263; чл.414, ал.1, ал.4 от КТ