Длъжностна Характеристика

актуално 11 юли 2022 2903 уникалност: 100%

Формуляр

Длъжностна характеристика

на длъжността ______________________________

Клас по НКПД:_______________
Код по НКПД:_______________

I. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Основни задължения:
  1. ______________________________
  2. ______________________________
  3. ______________________________

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

 1. скрито платено съдържание: 8 думи;
  1. ______________________________
  2. ______________________________
  3. ______________________________

III. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 1. Йерархична подчиненост:

  При изпълнение на ежедневните си трудови задължения служителят е подчинен на: ______________________________
 2. Функционални връзки:

  Служителят си сътрудничи с: ______________________________ (длъжности или работни места)
 3. Отчитане на дейността:

  Служителят отчита своята работа пред: ______________________________

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД

 1. Отговаря за функционирането в добри условия на оборудването и апаратурата на предприятието, които използва за работа;
 2. Отговаря за незабавното информиране на отговорните лица относно каквато и да било повреда при функционирането на апаратурата, с която работи;
 3. Отговаря за вътрешните правила, свързани с използването на превозното средство, ако използва такова за работата си;
 4. Отговаря за качеството на извършената работа съгласно вътрешните стандарти;
 5. Отговаря за спазването и прилагането на законовите норми в своята дейност, както и на регламентираните норми и нормите за международен стандарт в областта;
 6. Отговаря за прилагането на вътрешните процедури и правила за работа;
 7. Отговаря за конфиденциалността на данните, до които има достъп, ако представляват търговска тайна или лични данни;
 8. Спазва нормите за сигурност и безопасност на работата, както и тези за пожарна безопасност;
 9. Спазва главните работни процедури, специфични за предприятието (работно време, точност в изготвянето и предаването на доклади и други);
 10. Спазва и осигурява прилагането на Правилника за вътрешен трудов ред и Правилата за организация на дейността;
 11. Спазва и прилага основните политики на предприятието.

V. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛУЖИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА

 • Кодекс на труда;
 • Правилник за вътрешния трудов ред;
 • Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Други вътрешни актове на предприятието;
 • Други нормативни актове: ______________________________

VI. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

 1. Отговаря за поддържането на етични отношения с клиенти, доставчици, регулаторни и контролни органи и всички други трети страни.
 2. Отговаря за поддържането на етични отношения с колеги, подчинени, ръководство и други лица, работещи временно или постоянно в предприятието.
 3. В комуникация с трети страни е длъжен да пази доброто име на предприятието и с действията си да не уронва авторитета му.

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образователни изисквания за длъжността: ______________________________ (образователна степен и/или ценз)
 2. Квалификационни изисквания за длъжността:
  • специализирани курсове: ______________________________
  • владеене на езици: ______________________________
  • работа с компютър: ______________________________
 3. Личностни качества: 
  • Аналитично мислене;
  • Комуникативни умения;
  • Способност за вземане на решения и за поемане на отговорност;
  • Самодисциплина;
  • Техники и методи за сравнителен анализ;
  • Комуникативни умения;
  • Коректност и лоялност;
  • Устойчивост на обичаен работен стрес.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията за длъжността, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил:

имена:_______________
длъжност:_______________
подпис:_______________

Утвърдил:

имена:_______________
длъжност:_______________
подпис:_______________

За служителя:

Запознат съм с длъжностната характеристика и получих екземпляр от нея.

имена:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Предназначение

скрито платено съдържание: 29 думи;

Обща Информация

скрито платено съдържание: 109 думи;

Длъжностната характеристика се връчва на служителя срещу подпис. С подписа си служителят потвърждава не само, че е получил екземпляр от длъжностната характеристика за изпълняваната от него длъжност, но и че се е запознал с нейното съдържание. Датата на връчване не трябва да е по-късна от датата, на която служителят постъпва за първи ден на работа.

Форма на Документа

Задължително е длъжностната характеристика да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на заповедта не е изрично регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Наименование и код на длъжността – определят се съгласно НКПД
 • Описание/Характеристика на работата – кратко или подробно описание на работата, която служителят ще извършва;
 • Основни задължения – изброяват се основните задължения на служителя при извършване на работата;
 • Основни отговорности – описват се подробно основните отговорности на служителя при извършване на работата;
 • Подчиненост и връзки с други служители в компанията, които биха могли да бъдат йерархически, функционални и други;
 • Задължения във връзка с условията на труд – описват се основните правила и процедури, които служителят е длъжен да спазва при извършване на работата;
 • Описание на нормативни актове и вътрешни актове на работодателя, които служителят трябва да познава и да прилага стриктно;
 • Професионална етика – описват се изискванията за професионална етика;
 • Изисквания за заемане на длъжността – описват се основните образователни, квалификационни и други изисквания за заемане на длъжността;
 • Данни за лицето, което е изготвило длъжностната характеристика:
  • имена;
  • длъжност;
  • подпис.
 • Данни за лицето, което представлява работодателя, който е приел и утвърдил длъжностната характеристика:
  •  имена;
  •  длъжност;
  •  подпис.
 • Данни за служителя:
  •  имена;
  •  подпис.
 • Дата на връчване на длъжностната характеристика на служителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Няма.

Изменения на документа

скрито платено съдържание: 33 думи;

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 52 думи;

Друга често допускана грешка е в трудовия договор да бъде посочено, че длъжностната характеристика е неразделна част от него. Така поставеното условие означава, че при необходимост от промяна в задълженията и отговорностите на служителя, които са предвидени в длъжностната характеристика, работодателят ще трябва да поиска съгласието на служителя за това. Промяната на задълженията и отговорностите по длъжностната характеристика по принцип е право на работодателя, което той може да упражни едностранно, без да иска съгласието на служителя.

При промяна в изискванията за заемане на длъжността, ако те са регламентирани в отделна от самия трудов договор длъжностна характеристика, работодателят би могъл да прекрати трудовото правоотношение със служителя, защото последният не отговаря на новите изисквания за заемане на длъжността. Промяна в изискванията за заемане на длъжността може да се наложи при законодателни изменения в тази връзка или в други случаи, по преценка на работодателя, във връзка с дейността на предприятието.

В много случаи работодателите подценяват важността на съдържанието на длъжностната характеристика, от което могат да възникнат проблеми при изпълнение на трудовите задължения от страна на служителите.

++ Основано на:

 • чл. 107т, ал. 1, т. 2; чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда