Споразумение за Начин на Комуникация

актуално 14 юли 2022 985 уникалност: 100%

Формуляр

Споразумение

за начин на комуникация към трудов договор от 00.00.0000 г.

Днес, 00.00.0000 г., между страните:

работодател:______________________________
ЕИК:______________________________
управител:______________________________
с ЕГН/ ЛНЧ:______________________________
адрес:______________________________
тел.:______________________________
email:______________________________

и

служител:______________________________
с ЕГН/ ЛНЧ:______________________________
длъжност:______________________________
адрес:______________________________
тел.:______________________________
email:______________________________

наричан/а по-долу за краткост Служител/я/ят, от друга страна, а заедно наричани по-долу за краткост Страни/те,

като се взе предвид, че между Служителя и Работодателя е налице валидно сключен Трудов договор от 00.00.0000 г.,

като се взе предвид, че за удостоверяване на фактите и обстоятелствата, свързaни с трудовото правоотношение между Страните, е необходимо кореспонденцията между тях да бъде в писмена форма за действителност,

като се взе предвид, че по-горе в Споразумението Страните са посочили каналите за комуникация, чрез които ще се връчват всички съобщения, искания, съгласия, документи и други книжа (включително такива във връзка със съдебно производство) и приемат за уговорено, че всички съобщения ще се изпращат до адресите, посочени в настоящoто Споразумение, независимо от адреса на управление или постоянния адрес на Работодателя и Служителя,

скрито платено съдържание: 190 думи;

(2) При връчване по реда на чл. 1 за момент на връчване ще се счита моментът на получаване на документите от отсрещната Страна.

(3) При връчване по реда на чл. 2 за момент на връчване ще се счита датата, на която пратката е доставена от лицензирания пощенски оператор на получателя, което се удостоверява с обратна разписка, издадена от лицензирания пощенски оператор.

(4) При връчване по реда на чл. 3 за момент на връчване ще се счита датата, на която електронното съобщение е доставено на получателя, което се удостоверява с получаване на известието за доставяне (Delivery Receipt) от e-mail сървъра на получателя.

чл. 5. при промяна на някой от посочените от нея адреси за кореспонденция, да уведоми другата Страна за промяната в срок до _____ (______________) работни дни, по един от начините, описани в чл. 1, чл. 2 и чл. 3 от настоящото споразумение.

чл. 6. В случай че Страна не е изпълнила задължението си за уведомяване съгласно чл. 5 от настощето споразумение, изпратените до нея документи се считат за редовно връчени съгласно уговореното в чл. 4.

Настоящото споразумение е подписано в два еднакви екземпляра – по един за всяка една от Страните.

За работодателя:

имена:______________________________
длъжност:______________________________
подпис:______________________________

За служителя:

имена:______________________________
подпис:______________________________

Предназначение

скрито платено съдържание: 23 думи;

Обща Информация

скрито платено съдържание: 81 думи;

Форма на Документа

Задължително е споразумението за начин на комуникация между Страните по трудово правоот-ношение да бъде сключено в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на споразумението не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е ут-върдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на споразумението;
 • Данни за служителя:
  • три имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • заемана длъжност;
  • адрес за комуникация;
  • e-mail адрес.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • управител;
  • ЕГН/ ЛНЧ на управителя;
  • адрес за комуникация;
  • e-mail адрес.
 • Дата на сключване на трудовия договор между Страните;
 • Подпис на служителя и подпис на лицето, което представлява работодателя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В споразумението може да се определи кога настъпва моментът на връчване на документите при различните канали за комуникация.

Изменения на документа

скрито платено съдържание: 48 думи;

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 41 думи;

Основано на:

чл. 66, ал. 1 от КТ