Заповед за Увеличаване на Трудовото Възнаграждение на Служителя

актуално 1 декември 2022 2412 уникалност: 100%

Формуляр

Работодател

наименование_______________
ЕИК:_______________

Заповед

за увеличаване на трудовото възнаграждение на служителя

скрито платено съдържание: 38 думи;

Измененията, определени съгласно настоящата заповед, са в сила от 00.00.0000 г.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на служителя и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Заповедта за увеличаване на трудовото възнаграждение на служителя е документ, с който работодателят едностранно променя към по-висок размер възнаграждението на служителя.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 81 думи;

Екземпляр от заповедта се прилага в трудовото досие на служителя.

Форма на Документа

Задължително е заповедта за увеличаване на трудовото възнаграждение на служителя да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на заповедта не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на заповедта;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК.
 • Данни за служителя/служителите, чието трудово възнаграждение се увеличава:
  • имена;
  • код на длъжността по НКПД;
 • Размер на увеличеното основно трудово възнаграждение;
 • Дата, считано от която промяната влиза в сила;
 • Данни за лицето, което издава заповедта от името на работодателя:
  • имена;
  • длъжност;
  • подпис.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В заповедта може да се посочи и размерът на основното трудово възнаграждение на служителя преди увеличаването му.

Изменения на Документа

Веднъж издадена и сведена до знанието на лицето, заповедта не може да бъде променена.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 44 думи;

Основано на:

чл.118, ал.3 от КТ