Заповед за Установяване на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ)

актуално 1 декември 2022 3349 уникалност: 100%

Формуляр

Работодател

наименование:_______________
ЕИК:_______________

Заповед

за установяване на сумирано изчисляване на работното време ( СИРВ)

Днес, 00.00.0000 г., на основание чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда

Нареждам

скрито платено съдържание: 35 думи;
 1. _______________
 2. _______________
скрито платено съдържание: 82 думи;

В края на отчетния период да се установи броят на отработените дни от всеки един служител съгласно чл. 18, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ).

Изработеното над месечната норма „работно време“ да се зачете като извънреден труд съгласно чл. 149 от КТ и да се заведе в Книгата за отчитане на извънредния труд, а в началото на следващата година да се отчете пред Инспекцията на труда. Положеният извънреден труд да се заплати с увеличение съгласно чл. 262, ал. 1, т. 4 от КТ.

При изчисляване на работното време за периода да се извърши съответното превръщане на отработените нощни часове в дневни (чл. 9, ал. 2 от НСОРЗ). Заработеното от работещите по трудови норми да се увеличи с коефициент съгласно чл. 9, ал. 3 от НСОРЗ.

За изготвяне на графиците са ангажирани работниците и служителите на следните длъжности:

 1. _______________
 2. _______________

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на служителите и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на:

имена:_______________
длъжност:_______________

Приложение: График за работа

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Заповедта за установяване на сумирано изчисляване на работното време е документ, с който работодателят въвежда сумирано изчисляване на работното време за определен период на отчитане за определени длъжности.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 146 думи;

Заповедта за установяване на сумирано изчисляване е необходима, независимо дали в правилника за вътрешния трудов ред е уредено кои длъжности работят при условията на сумирано изчисляване на работното време.

Работодателят е длъжен да утвърди поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, както и да ги съхранява не по-малко от 3 години след изтичане на периода. Освен това работодателят е длъжен да запознае служителите с графиците, преди те да започнат работа по тях.

Форма на Документа

Задължително е заповедта за установяване на сумирано изчисляване на работното време да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на заповедта не е регламентирано в закона, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК.
 • Дата на издаване на заповедта;
 • Датата, считано от която заповедта влиза в сила;
 • Период на отчитане;
 • Длъжности, за които се установява сумирано изчисляване на работното време;
 • Печат и подпис на работодателя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В заповедта за установяване сумирано изчисляване на работното време работодателят може да посочи каква следва да е максималната продължителност на работната смяна и какъв е размерът на непрекъснатата седмична почивка.

Чести Грешки

В случай че работодателят въведе период на отчитане на сумираното изчисляване на работното време, който да е по-кратък от 1 месец или по-дълъг от 4 месеца, заповедта за установяване на сумираното изчисляване ще бъде незаконосъобразна.

Графиците за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, следва да бъдат съхранявани от работодателя най-малко 3 г. след края на периода. В случай че не изпълни това свое задължение, работодателят ще носи отговорност за нарушаване разпоредбите на трудовото законодателство, с оглед на което Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право да му наложи имуществена санкция, в размер от 1 500 до 15 000 лв., и глоба на виновното длъжностно лице, в размер от 1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция при работодателя е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице.

Основано на:

чл.142; чл.149; чл.153, ал.2, ал.3; чл.162; чл.262; чл. 403а от КТ

чл.9; чл.18, ал.3 от НСОРЗ

чл.9а; чл.9б от НРБПО