Декларация за Информираност за Ползвани от Работодател Лични Данни на Служител

актуално 13 юли 2022 2138 уникалност: 100%

Формуляр

До работодател:

наименование:______________________________
ЕИК:______________________________
управител:______________________________

Декларация

за информираност за ползвани от работодател лични данни на служител във връзка с трудовото правоотношение

от:

служител:______________________________
ЕГН:______________________________
длъжност:______________________________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител,

скрито платено съдържание: 48 думи;

 1. Дружеството, като мой работодател, обработва следните мои лични данни:
  • ЕГН, три имена, адрес, номер и дата на издаване на лична карта;
  • данни за банкова сметка;
  • данни за образование, професионална квалификация, трудов опит, трудов стаж и професионален опит;
  • здравен статус ( ТЕЛК, болничен);
  • данни за деца и съпруг/съпруга;
  • данни за лични застраховки „Живот“ или допълнително доброволно осигуряване;
  • данни за контакт (телефон, e-mail, настоящ адрес);
  • снимки и видеозаписи с мое участие;
  • всички други лични данни, станали достъпни за Дружеството от началото на комуникацията ни, включително, но не ограничено до: данни, които съм записал/а на служебен компютър и/или са изтрити/получени от мен през служебен e-mail във връзка със сключването и изпълнението на задълженията ми по трудовия ми договор като служител на Дружеството.
 2. скрито платено съдържание: 49 думи;
 3. Обработването и съхраняването на личните ми данни, от страна на работодателя, ще е за срок до отпадане на основанието, освен ако не са необходими за защитата на легитимните интереси на Дружеството или съхранението им не се изисква на база законово основание. Такова законово основание може да бъде:
  • чл. 8, ал. 1 от НТКТС, съгласно който данни за сключване на трудов договор се съхраняват за срок от 50 г.;
  • чл. 14, ал. 3 от НУРРОТЗ, съгласно който данни, свързани с регистрация на трудова злополука, се съхраняват за срок не по-малко от 5 г.;
  • чл. 56 от НМЕ, съгласно който данни от болнични листове се съхраняват за срок от 3 г., считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени;
  • чл. 5, ал. 7, т. 1 от КСО; чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗСч и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ДОПК, съгласно които данни, съдържащи се във ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения се съхраняват за срок от 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
  • чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗСч и чл. 38, ал. 1, т. 2 от ДОПК, съгласно които данни от счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции, се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
  • чл. 358 от КТ, съгласно който минималният срок за съхранение на документи от трудово досие на служител е 3 г.;
  • чл. 6, ал. 2 от НПОПДОО, съгласно който декларирани от служителя данни за банкова сметка, по която да му бъдат изплащани парични обезщетения поради временна неработоспособност и майчинство, се съхраняват за срок от 5 г., считано от 1 януари на годината, следваща годината на представянето им.
 4. Обработването на лични данни се извършва на правно основание за изпълнение на трудовия договор, за спазване на законово задължение, за легитимния интерес на Дружеството и/или на основание изрично съгласие, ако и доколкото такова е приложимо и изрично дадено от мен за всеки конкретен случай.
 5. Дружеството, в качеството си на работодател, предоставя мои лични данни на следните получатели/категории получатели: Служба за трудова медицина, НАП, НОИ, пенсионни дружества, ако са налице условия и договор за допълнително пенсионно осигуряване с такова дружество, банки, външни доставчици на счетоводни и ТРЗ услуги, на други компании, с които Дружеството има договор във връзка с предоставянето на допълнителни социални придобивки на свои служители и във връзка с плащане от Дружеството на допълнителни здравни осигуровки, както и на държавни органи и институции, в случай че възникне нормативно задължение за Дружеството.
 6. По отношение на личните ми права при обработването на лични данни, съм уведомен по ясен за мен начин, че:
  • имам право на достъп до тях и информация за тях, включително до категориите лични данни, които се обработват, и целите на обработването, получателите на лични данни, срока, за който се съхраняват данните, и критериите за определяне на този срок, правото ми на жалба;
  • имам право да искам актуализиране и/или коригиране на личните ми данни;
  • имам право да искам заличаване на личните ми данни, за обработването на които съм дал/а отделно изрично съгласие;
  • имам право да искам ограничаване на обработването на личните ми данни в случаите, в които съм дал/а отделно изрично съгласие да бъдат обработвани;
  • имам право да възразя срещу обработване по определен начин и за определени цели, включително автоматизирано обработване (профилиране) на лични данни, ако такова се извършва в случаите, в които съм дал/а отделно изрично съгласие да бъдат обработвани.

скрито платено съдържание: 128 думи;

IV. Уведомен/а съм, че мога да упражня правата си по т. I.6 по-горе с писмено искане (в т.ч. по e-mail) до седалището на работодателя ми.

V. Уведомен/а съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието си за всички или за някои от целите на обработка, ако основанието за обработка е съгласие

Служител:

имена:______________________________
дата:______________________________
подпис:______________________________

Предназначение

скрито платено съдържание: 31 думи;

Обща Информация

скрито платено съдържание: 76 думи;
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който служителят е страна;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо работодателя.

При тези хипотези работодателят може да информира писмено своите служители относно вида на обработваните и използваните от него техни лични данни във връзка с изпълнението на трудовото правоотношение помежду им. Това се извършва чрез подписване от страна на служителя на настоящата декларация за информираност.

Когато работодателят събира и обработва лични данни на служителя за цели, различни от трудовото правоотношение, то служителят следва по ясен и недвусмислен начин да даде предварителното си изрично съгласие за това, чрез подписване на нова декларация.

Форма на Документа

Декларацията за информираност за ползвани от работодателя лични данни на служител във връзка с трудовото правоотношение помежду им следва да бъде в писмена форма, доколкото администраторът на лични данни иска да докаже, че служителят е информиран за тяхното обработване и то се извършва на основание, произтичащо от закон.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на декларацията не е изрично регламентирано в Общия регламент относно защита на личните данни, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 •  Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя.
 • Текст, с който служителят декларира, че е уведомен от работодателя за:
  • личните му данни, които работодателят обработва;
  • цели, за които ще бъдат обработвани личните данни;
  • срок за обработване и съхраняване на личните данни;
  • получатели/категории получатели, на които работодателят предоставя личните данни;
  • права на служителя при обработване на личните му данни;
 • Дата на подписване на декларацията;
 • Подпис на служителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В декларацията може да се посочи и обстоятелството, че служителят е запознат с политиката за защита на лични данни на работодателя, както и че е уведомен за правото му да оттегли съгласието си за всички или за някои от целите на обработка, когато основанието за обработка е даденото съгласие.

Изменения на документа

скрито платено съдържание: 25 думи;

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 47 думи;

Основано на:

чл. 6 от Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)