Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 15 януари 2022 15586 уникалност: 100%

Формуляр

От Работодател

наименование:_______________
ЕИК:_______________

Заповед

за прекратяване на трудов договор в срока на изпитване

скрито платено съдържание: 19 думи;

ПРЕКРАТЯВАМ

Трудов договор от 00.00.0000 г., сключен със

служител:_______________
с ЕГН/ ЛНЧ:_______________
длъжност:_______________

считано от 00.00.0000 г.

скрито платено съдържание: 15 думи;

1.

скрито платено съдържание: 24 думи;

2.

скрито платено съдържание: 27 думи;

Препис от заповедта да се връчи на служителя и на съответните длъжностни лица за оформяне на трудовата книжка и други документи във връзка с прекратяването на правоотношението.

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
подпис:_______________

Получил екземпляр от предложението:

служител:_______________
 (собственоръчно написани имена)
дата на връчване:_______________
подпис:_______________

Предназначение

скрито платено съдържание: 22 думи;

Обща Информация

Срокът за изпитване, когато такъв е уговорен при сключването на трудовия договор, е периодът, през който работодателят проверява годността на служителя да изпълнява възложената му работа, а служителят преценява дали работата е подходяща за него.

скрито платено съдържание: 73 думи;

Срокът за изпитване може да бъде уговорен в полза на работодателя, в полза на служителя или в полза и на двете страни. Когато в трудовия договор не е определена изрично страна, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване, се счита, че той е уговорен в полза и на двете страни по трудовото правоотношение.

Страната, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване, до неговото изтичане има право да прекрати трудовото правоотношение, без да дължи предизвестие на отсрещната страна. Когато срокът за изпитване е уговорен в полза на работодателя, без издаването на заповед от него, трудовото правоотношение не се счита за прекратено. След изтичане на срока за изпитване трудовият договор се превръща в безсрочен и може да бъде прекратен на някое от другите основания, предвидени в Кодекса на труда.

След издаването на заповедта за прекратяване на трудовия договор работодателят следва да оформи трудовата книжка на служителя и да му изплати полагащите му се обезщетения.

Форма на Документа

Задължително е заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение да бъде издадена в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на заповедта не е изрично регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на заповедта за прекратяване;
 • Основание за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие (чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ);
 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК.
 • Данни за лицето, което издава заповедта от името на работодателя:
  • имена;
  • длъжност.
 • Дата на сключване на трудовия договор, който ще бъде прекратен;
 • Дата, считано от която трудовото правоотношение се прекратява;
 • Дата на връчване на заповедта;
 • Подпис на лицето, което издава заповедта от името на работодателя, и подпис на служителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

При прекратяване на трудовото правоотношение в срока за изпитване работодателят е длъжен да определи какви обезщетения се дължат на служителя съгласно Кодекса на труда. Препоръчително е обезщетенията да се впишат в заповедта. Така например, когато към датата на прекратяване на трудовия договор служителят има неизползван платен годишен отпуск, същият следва да му бъде заплатен под формата на обезщетение (чл. 224 от КТ). В случай че броят на дните неизползван платен годишен отпуск, за които работодателят ще изчисли и ще заплати обезщетение на служителя, е известен към деня на издаване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, той може да бъде посочен в заповедта.

В заповедта за прекратяване могат да присъстват и други обезщетения, като например обезщетение при пенсиониране (чл. 222, ал. 3 или ал. 4 от КТ). Ако трудовият договор бъде прекратен, след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение в размер на 2 брутни трудови възнаграждения. В случай че е работил при същия работодател поне 10 от последните 20 години, обезщетението е в размер на 6 брутни заплати.

Работодателят трябва да плати посочените в заповедта обезщетения не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който трудовият договор е прекратен. След изтичане на този срок обезщетението се дължи заедно със законната лихва за забава върху него.

Чести Грешки

Основният риск, който е свързан с издаване на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение в срока за изпитване, е да не бъде изчислено правилно кога изтича срокът за изпитване. В случай че работодателят прекрати трудовия договор на основание чл. 71, ал. 1 от КТ, след като срокът за изпитване на служителя е изтекъл, при оспорване законността на уволнението от страна на служителя пред съда уволнението ще бъде признато за незаконно и ще бъде отменено.

Ако трудовият договор бъде прекратен от работодателя в срока за изпитване и не бъде издадена заповед за това, работодателят и виновното длъжностно лице могат да бъдат санкционирани за неспазване на изискването за форма съгласно чл. 335, ал. 1 от КТ на основание чл. 414 от КТ от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Основано на:

 • чл. 70; чл. 71, ал. 1; чл. 224; чл. 222, ал. 3, ал. 4; чл. 335, ал. 1; чл. 414 от КТ
 • чл. 42, ал. 4 от НРВПО