Протокол за Връщане на Трудова Книжка

актуално 16 декември 2022 2040 уникалност: 100%

Формуляр

Протокол

за връщане на трудова книжка на служител

Днес, 00.00.0000г., между:

работодател_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________
с ЕГН/ ЛНЧ:_______________

и

служител_______________
ЕГН:_______________
длъжност:_______________

наричан за краткост Служител/я/ят, от друга страна,

се подписа настоящият Протокол за връщане на трудова книжка, с който се удостовери, че:

  • скрито платено съдържание: 61 думи;

Протоколът се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

За работодателя:

имена:_______________
подпис:_______________

За служителя:

имена:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Протоколът за връщане на трудова книжка на служител е документ, с който се удостоверява, че служителят е получил от работодателя трудовата си книжка, попълнена и заверена от работодателя.

Обща Информация

Протоколът за връщане на трудова книжка удостоверява, че работодателят е изпълнил задължението си да върне трудовата книжка на служителя.

скрито платено съдържание: 126 думи;

Всеки работодател е длъжен да води дневник за издадените от него трудови книжки съгласно приложение № 1 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Независимо от подписването между страните на протокол за връщане на трудова книжка, датата на предаване на трудовата книжка трябва да бъде вписана и във водения от работодателя дневник за издаване на трудови книжки. В случай че служителят положи подпис върху дневника за издаване на трудови книжки, с който да удостовери, че е получил трудовата си книжка от работодателя, ще отпадне необходимостта от издаване на протокол за връщане на трудовата книжка.

Форма на Документа

Задължително е протоколът за връщане на трудова книжка на служител да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на протокола не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на подписване на Протокола за връщане на трудова книжка на служител;
 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя;
  • ЕГН/ ЛНЧ на управителя.
 • Удостоверяване, че служителят е получил трудовата си книжка, попълнена и заверена от работодателя;
 • Подпис на служителя и подпис на лицето, което представлява работодателя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В протокола могат да се изброят обстоятелствата, които подлежат на вписване и са вписани в трудовата книжка. По този начин в допълнителна степен се удостоверява, че работодателят надлежно е попълнил трудовата книжка преди връщането ѝ на служителя.

Изменения на Документа

Не се допускат изменения на документа.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 77 думи;

Работодателят, също така, носи отговорност за нарушаване на разпоредбите на трудовото законодателство. В случай че не изпълни задължението си за незабавно връщане на трудовата книжка, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право да наложи имуществена санкция на работодателя, в размер от 1 500 до 15 000 лв., и глоба на виновното длъжностно лице, в размер от 1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция при работодателя е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице.

Основано на:

чл.226, чл.348, чл.349, чл.350, чл.414 от КТ

чл.2, чл.3, чл.4, чл.6 от НТКТС

Тълкувателно решение № 1/2019 г. от 02.12.2019 г. на ВКС