Допълнително споразумение за промяна на длъжност

актуално 1 януари 2023 4750 уникалност: 100%

Формуляр

Допълнително споразумение

за промяна на длъжност към трудов договор от 00.00.0000 г.

Днес, 00.00.0000 г., между страните:

работодател:_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________
с ЕГН/ ЛНЧ:_______________

наричан за краткост Работодател/я/ят, от една страна,

и

служител:_______________
ЕГН/ ЛНЧ:_______________
длъжност:_______________

наричан/а за краткост Служител/я/ят, от друга страна,

заедно наричани по-долу за краткост Страни/те, се сключи настоящото споразумение за следното:

скрито платено съдържание: 55 думи;

Настоящото споразумение се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка една от страните.

За работодателя::

За служителя::

имена:
длъжност:
подпис:
_______________
_______________
_______________
имена:
длъжност:
подпис:
_______________
_______________
_______________

Предназначение

Допълнителното споразумението за промяна на длъжност е документ, с който служителят и работодателят изменят трудовото правоотношение, като определят различна от посочената в трудовия договор длъжност.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 107 думи;

Работодателят е длъжен в срок от три дни от настъпилото и зменение на трудовия договор, с което се променя длъжността, да изпрати уведомление за това до съответната ТД на НАП, където се води регистър на трудовите договори.

Форма на Документа

Задължително е допълнителното споразумение между страните по трудово правоотношение за промяна на длъжността на служителя да бъде сключено в писмена форма (чл. 119 от КТ).

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на споразумението не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на споразумението;
 • Основание за изменение на съдържанието на трудовия договор по взаимно съгласие (чл. 119 от КТ);
 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя;
  • ЕГН/ ЛНЧ на управителя.
 • Дата на сключване на трудовия договор между страните;
 • Новата длъжност, която ще заема служителят. Наименованието на длъжността следва да бъде посочено съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД).
 • Дата, считано от която промяната влиза в сила;
 • Подпис на служителя и подпис на лицето, което представлява работодателя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Препоръчително е в споразумението, освен наименованието на новата длъжност, да се посочи и съответният код по НКПД.

Изменения на Документа

В случай че е допусната грешка в споразумението, страните могат да подпишат анекс към него, в който да бъдат коректно отразени промените, или да подпишат ново споразумение.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 98 думи;

Основано на:

чл.62; чл. 63; чл.118; чл.119; чл.414, ал.3, ал.4 от КТ

чл.1; чл.2; чл.3; чл.3а от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ