Декларация-Съгласие за Полагане на Нощен Труд

актуално 1 декември 2022 1460 уникалност: 100%

Формуляр

До Работодател

наименование_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________

Декларация - Съгласие

за полагане на нощен труд, на основание чл. 140, ал. 4, т. 3, т. 4 и т. 5 от Кодекс на труда

от

служител:_______________
ЕГН/ ЛНЧ:_______________
длъжност:_______________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител,

декларирам, че:

скрито платено съдържание: 99 думи;

служител:

имена:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Декларацията – съгласие за полагане на нощен труд е документ, с който служителят изразява съгласието си да полага нощен труд.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 127 думи;

С попълване на настоящата декларация се преодолява забраната за полагане на нощен труд от следните служители:

 • майки с деца до 6-годишна възраст;
 • майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им;
 • трудоустроени служители, ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
 • служители, които продължават образованието си без откъсване от производството.

Екземпляр от декларацията се съхранява в трудовото досие на служителя. Работодателите са длъжни да водят документация за служителите, полагащи нощен труд – техния брой, отработени нощни часове, както и предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, която следва да имат готовност да предоставят на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ при поискване.

Съгласието може да се оттегли писмено най-късно 3 дни преди датата, от която служителят желае да преустанови полагането на нощен труд, освен ако основателни причини не налагат това да стане веднага.

Форма на Документа

Задължително е декларацията – съгласие за полагане на нощен труд да бъде в писмена форма за действителност (чл. 7 от НРВПО).

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на декларацията не е регламентирано в закона, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя.
 • Посочване на основанието, във връзка с което се дава съгласието за полагане на нощен труд от служителя;
 • Дата на декларацията – съгласие;
 • Подпис на служителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Няма.

Изменения на Документа

Веднъж подписана, декларацията не може да бъде променена. Тя може да бъде оттеглена с ново изявление, отправено от служителя до работодателя.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 155 думи;

При всяко следващо нарушение работодателят носи отговорност за нарушаване на разпоредбите на трудовото законодателство, с оглед на което Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право да му наложи имуществена санкция, в размер от 1 500 до 15 000 лв., и глоба на виновното длъжностно лице, в размер от 1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция при работодателя е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице.

Служителят има право да не изпълни разпореждане на работодателя си за полагане на нощен труд, когато то не е законосъобразно или съгласието на самия служител не е поискано, а такова е задължително.

Основано на:

чл. 140, чл. 140а, чл.404 от Кодекс на труда

чл.7 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските