Заповед за Начисляване на Еднократен Бонус или Премия на Служители

актуално 1 януари 2023 7446 уникалност: 100%

Формуляр

Работодател

наименование:_______________
ЕИК:_______________

Заповед

за начисляване на еднократен бонус или премия на служители

Днес, 00.00.0000 г., на основание Правилника за вътрешен трудов ред и Вътрешните правила за структура и организация на работната заплата,

НАРЕЖДАМ:

Към заплатите за месец _______________ г. да бъде начислен и изплатен еднократен бонус/премия на следните служители:

Имена на служителДлъжностКод по НКПДОтдел/Цех/ПоделениеРазмер на бонуса/премията (бруто/нето)
     
     
     

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на служителите и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Заповедта за еднократен бонус или премия към трудовото възнаграждение на служител е документ, с който работодателят еднократно увеличава възнаграждението на служителя.

Обща Информация

С колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор могат да се определят условията за получаване и размерът на допълнителни възнаграждения под формата на еднократен бонус или премия.

Със заповедта за еднократен бонус или премия към трудовото възнаграждение на служител работодателят нарежда да бъде начислена и изплатена еднократна добавка на даден служител.

С тази заповед работодателят не променя основното трудово възнаграждение на служителя, уговорено в индивидуалния му трудов договор, а само еднократно начислява към него бонус или премия. Екземпляр от заповедта се прилага в трудовото досие на всеки служител.

Заповедта може да се издаде както за група служители, така и за конкретен служител, ако съществува риск от разкриване на конфиденциална информация относно еднократния бонус или премия.

Форма на Документа

Задължително е заповедта за начисляване на еднократен бонус или премия към трудовото възнаграждение на служителя да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на заповедта не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на заповедта;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК.
 • Данни за служителя/служителите, на когото/които да бъде начислен и изплатен еднократен бонус или премия:
  • имена;
  • код на длъжността по НКПД.
 • Размер на еднократния бонус или премия;
 • Месец и година, за които е начислен еднократен бонус или премия;
 • Дата, считано от която заповедта влиза в сила;
 • Данни за лицето, което издава заповедта от името на работодателя:
  • имена;
  • длъжност;
  • подпис.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В заповедта може да се посочи основанието за издаването ѝ, като например „Правилник за вътрешен трудов ред и Вътрешните правила за структура и организация на работната заплата“.

Изменения на Документа

Веднъж издадена и сведена до знанието на служителите, заповедта не може да бъде променена.

Чести Грешки

Възможно е работодателят да допусне грешка, като със заповедта за начисляване на еднократен бонус или премия към трудовото възнаграждение на служителя да бъде увеличено основното му трудово възнаграждение, което не е допустимо от закона.

Едностранното увеличаване на уговореното в трудовия договор възнаграждение на служителя се извършва с отделна заповед, различна от тази.

Основано на:

чл.13 от НСОРЗ