Допълнително споразумение за промяна на длъжност, работно време и трудово възнаграждение

актуално 1 януари 2023 1423 уникалност: 100%

Формуляр

Допълнително споразумение

за промяна на длъжност към трудов договор от 00.00.0000 г.

Днес, 00.00.0000 г., между страните:

работодател:_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________
с ЕГН/ ЛНЧ:_______________

наричан за краткост Работодател/я/ят, от една страна,

и

служител:_______________
ЕГН/ ЛНЧ:_______________
длъжност:_______________

наричан/а за краткост Служител/я/ят, от друга страна,

заедно наричани по-долу за краткост Страни/те, се сключи настоящото споразумение за следното:

скрито платено съдържание: 86 думи;

За работодателя::

За служителя::

имена:
длъжност:
подпис:
_______________
_______________
_______________
имена:
длъжност:
подпис:
_______________
_______________
_______________

Предназначение

Допълнителното споразумение за промяна на работно време, длъжност и основно трудово възнаграждение е документ, с който служителят и работодателят изменят трудовото правоотношение, като определят различни от посочените в трудовия договор работно време, длъжност и възнаграждение.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 203 думи;

Форма на Документа

Задължително е допълнителното споразумение между страните по трудово правоотношение за промяна на работно време, длъжност и основно трудово възнаграждение да бъде сключено в писмена форма (чл. 119 от КТ).

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на споразумението не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на споразумението;
 • Основание за изменение на съдържанието на трудовия договор по взаимно съгласие (чл. 119 от КТ);
 • Данни за служителя:
  • три имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • заемана длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • управител;
  • ЕГН/ ЛНЧ на управителя.
 • Дата на сключване на трудовия договор между страните;
 • Новото работно време на служителя;
 • Новата длъжност, която ще заема служителят. Наименованието на длъжността следва да бъде посочено съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД);
 • Промененият размер на трудовото възнаграждение;
 • Дата, считано от която промените влизат в сила;
 • Подпис на служителя и подпис на лицето, което представлява работодателя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Препоръчително е в споразумението, освен наименованието на новата длъжност, да се посочи и съответният код по НКПД.

Изменения на Документа

В случай че е допусната грешка в споразумението, страните могат да подпишат анекс към него, в който да бъдат коректно отразени промените, или да подпишат ново споразумение.

Чести Грешки

Работодателят или служителят не могат да променят съдържанието на трудовото правоотношение едностранно, освен в случаите, които са изрично установени в закона. В случай че работодателят намали едностранно трудовото възнаграждение на служителя без негово съгласие, служителят има право да заведе иск пред съда за изплащане на дължимото му се трудово възнаграждение в пълен размер. В тази ситуация съдът ще осъди работодателя да заплати на служителя разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение, заедно със законната лихва.

Ако работодателят не изпълни задължението си да уведоми в срок съответната ТД на НАП за изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право да наложи имуществена санкция на работодателя, в размер от 1 500 до 15 000 лв., и глоба на виновното длъжностно лице, в размер от 1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция при работодателя е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице.

Основано на:

чл.62; чл.63; чл.118; чл.119; чл.245; чл.414, ал.3, ал.4 от КТ

чл.1; чл.2; чл.3; чл.3а от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда