Молба за Отпуск

актуално 1 януари 1900 4917 уникалност: 100%

Формуляр

До работодател:

наименование:_______________
управител:_______________

Молба за отпуск

от

служител:_______________
длъжност:_______________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител,

Моля да ми бъде разрешено да ползвам _______________ дни отпуск, от които:

 • платен отпуск: _______________ дни;
 • неплатен отпуск: _______________ дни;
 • друг вид отпуск по КТ: _______________ дни,

считано от 00.00.0000 г. до 00.00.0000 г. включително.

По време на отпуска ще бъда заместван/а от: _______________.

Служител:

Заместник:

имена:
дата:
подпис:
_______________
_______________
_______________
имена:
дата:
подпис:
_______________
_______________
_______________

Работодател:

наименование:_______________
ЕИК:_______________

Заповед

относно разрешаване на ползване на отпуск

Разрешавам / Не разрешавам

ползването на платен/неплатен отпуск.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на служителя и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Молбата за отпуск е документ, с който служителят информира работодателя, че желае да използва отпуск – платен или неплатен, през точно определен период от време.

Заповедта за отпуск е документ, с който работодателят информира служителя дали одобрява или не ползването на отпуск през посочения период от време.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 161 думи;

Форма на Документа

Задължително е молбата за ползване на платен или неплатен отпуск да бъде отправена до работодателя в писмена форма.

Задължително е заповедта относно разрешаване на ползването на отпуск да бъде издадена в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на молбата не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя.
 • Брой дни отпуск, които иска да ползва, и какъв вид е отпускът – платен или неплатен;
 • Период, за който ще се ползва отпускът;
 • Подпис на служителя.

Съдържанието на заповедта не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на заповедта;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК.
 • Данни за служителя:
  • имена;
  • длъжност.
 • Становище на работодателя дали разрешава или не разрешава ползването на отпуск от служителя;
 • Данни за лицето, което издава заповедта от името на работодателя:
  • имена;
  • длъжност;
  • подпис.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В молбата за отпуск могат да се посочат имената на служителя, който ще замества отсъстващия по време на отпуска.

Изменения на Документа

Веднъж издадена и сведена до знанието на работодателя, молбата за отпуск не може да бъде променена. Същото важи и за заповедта на работодателя. В случай че е налице промяна в обстоятелствата, служителят може да оттегли молбата си и да подаде нова, но само със съгласието на работодателя.

Отпускът на служителя може да се прекъсне по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Изключение се допуска, когато по време на ползването на платения годишен отпуск на служителя е разрешен друг вид платен или неплатен отпуск – например, ако служителят излезе в болничен. В този случай ползването на платения годишен отпуск може да се прекъсне по искане на служителя, който допълнително ползва остатъка от отпуска си по съгласие между него и работодателя.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 60 думи;

Основано на:

чл.172; чл.173, ал.1, ал.5 от КТ