Служебна Бележка за Записване на Дете в Детска Градина/Училище

актуално 1 януари 2023 5010 уникалност: 100%

Формуляр

Изх. №:_______________
Дата:_______________

Работодател

наименование:_______________
ЕИК:_______________

Служебна бележка

Настоящата служебна бележка се издава в уверение на това, че:

служител:_______________
ЕГН/ ЛНЧ:_______________
длъжност:_______________
скрито платено съдържание: 25 думи;

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Служебната бележка е документ, който удостоверява, че служителят работи по трудово правоотношение във връзка с приемане на дете в детска градина или ясла на територията на Столична община.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 137 думи;

Форма на Документа

Задължително е служебната бележка да бъде издадена в писмена форма на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис. Формата на този документ е регламентирана в чл. 18 от Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на документа е изрично регламентирано в Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, както следва:

 • Изходящ номер и дата;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя.
 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Текст, с който работодателят удостоверява, че служителят работи по трудово правоотношение;
 • Дата на извършване на класирането за съответното учебно заведение;
 • Подпис на представляващия работодателя;
 • Мокър печат;
 • Дата на издаване.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В служебната бележка може да се посочат номерът и името на съответно учебно заведение, в което е класирано детето.

Изменения на Документа

Не се допускат изменения на документа.

Чести Грешки

В служебната бележка трябва да е посочена дата на издаване, която трябва да е след датата на класирането, на която детето е прието в детска градина/ясла. В противен случай родителят няма да може да докаже обстоятелството, че към дата на извършване на класирането работи по трудово правоотношение и отговаря на съответния критерий за прием в общинско учебно заведение, а записването на детето в съответното заведение ще бъде отказано.

Адресация:

чл.18 от Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община