Протокол за Постъпване на Работа

актуално 12 юли 2022 1627 уникалност: 100%

Формуляр

Протокол за постъпване на работа

към Трудов договор от 00.00.0000 г.

Днес, 00.00.0000 г., в гр./с. _______________ между страните:

работодател:______________________________
ЕИК:______________________________
управител:______________________________
с ЕГН/ ЛНЧ:______________________________

наричан за краткост Работодател/я/ят, от една страна,

и

служител:______________________________
с ЕГН:______________________________
длъжност:______________________________

наричан за краткост Служител/я/ят, от друга страна,

 1. скрито платено съдържание: 35 думи;
  • Екземпляр от Трудовия договор, подписан между страните;
  • Длъжностна характеристика;
  • Копие на завереното уведомление от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), от което е видно, че Трудовият договор между страните е регистриран в НАП.

Протоколът се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка една от страните.

За работодателя:

имена:______________________________
длъжност:______________________________
подпис:______________________________

За служителя:

имена:______________________________
подпис:______________________________

Предназначение

скрито платено съдържание: 23 думи;

Обща Информация

скрито платено съдържание: 88 думи;

Ако служителят не постъпи на работа в посочения срок, то се счита, че трудовото правоотношение не е възникнало. Последното не се прилага, ако това се дължи на независещи от служителя причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока.

Форма на Документа

Задължително е постъпването на служителя на работа да бъде удостоверено в писмена форма (чл. 63, ал. 4 от КТ)

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на протокола не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на протокола за постъпване на работа;
 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя;
  • ЕГН/ ЛНЧ на управителя.
 • Дата на сключване на трудовия договор;
 • Дата на постъпване на работа на служителя;
 • Подпис на служителя и подпис на лицето, което представлява работодателя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

скрито платено съдържание: 76 думи;

Изменения на документа

Не се допускат изменения на документа.

Чести Грешки

Работодателите допускат честа грешка да съставят протокола за постъпване на работа в деня на сключване на трудовия договор, което не е допустимо съгласно Кодекса на труда. Трудовият договор трябва да бъде сключен най-малко един ден преди постъпването на работа на служителя, в който ден работодателят следва да го декларира пред ТД на НАП (чл. 62, ал. 3 от КТ). Работодателят няма право да допуска до работа служителя, преди да му предостави завереното от ТД на НАП уведомление. В случай че тези изисквания не са спазени, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право да наложи имуществена санкция на работодателя – в размер от 1 500 до 15 000 лв., както и глоба на виновното длъжностно лице – в размер от 1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция при работодателя е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице (чл. 414, ал. 3 и ал. 4 от КТ).

Основано на:

 • чл. 63; чл. 62, ал. 3; чл. 414, ал. 3, ал. 4 от КТ