Служебна Бележка за Начален Инструктаж за Безопасност на Труда

актуално 12 юли 2022 2981 уникалност: 100%

Формуляр

Служебна бележка

за начален инструктаж за безопасност на труда

__________ / 00.00.0000 г.

До ръководителя на:______________________________
 (обект, цех, участък, отдел)
При:______________________________
 (предприятие)
На г-н/г-жа:______________________________
 (три имена на лицето)

е проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на: 00.00.0000 г.

Провел началния инструктаж:

имена:______________________________
длъжност:______________________________
подпис:______________________________

Инструктирано лице:

имена:______________________________
длъжност:______________________________
подпис:______________________________

Предназначение

скрито платено съдържание: 20 думи;

Обща Информация

скрито платено съдържание: 125 думи;

Редно е служебната бележка да бъде издадена в 3 екземпляра – един за служителя, един за трудовото му досие и един за ръководителя на звеното, в уверение на това, че новоназначеният служител е преминал начален инструктаж.

Важно е да се отбележи, че този първоначален инструктаж не замества другите видове инструктаж, в това число ежедневен или периодичен, за безопасност на труда и др., които трябва да бъдат провеждани на служителите с оглед на тяхната професия или специфичните условия на работа.

Форма на Документа

Задължително е служебната бележка да бъде в писмена форма. Формата на този документ е регламентирана в Приложение № 2 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на документа е изрично регламентирано в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. (Приложение № 2), както следва:

 • Данни за ръководителя на звеното, в което служителят ще работи;
 • Данни за служителя:
   • имена;
   • длъжност.
 •  Данни за работодателя:
   • наименование;
   • ЕИК;
 • Данни за лицето, което е провело инструктажа:
   • имена;
   • длъжност.
  • Подпис на лицето, провело началния инструктаж, и подпис на инструктираното лице.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Няма.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 44 думи;

В случай че служебна бележка за начален инструктаж не е изготвена, то работодателят носи отговорност по Кодекса на труда за неспазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като може да му бъде наложена имуществена санкция – в размер от 1 500 до 15 000 лв., както и глоба за виновното длъжностно лице – в размер от 1 000 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице (чл. 413, ал. 2 и ал. 3 от КТ).

Основано на:

 • чл. 12 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на трудчл.
 • 413, ал. 2, ал. 3 от КТ