Протокол за Предоставяне на Трудова Книжка

актуално 1 декември 2022 1424 уникалност: 100%

Формуляр

Протокол

за предоставяне на трудова книжка на работодател

Днес, 00.00.0000г., между:

работодател_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________
с ЕГН/ ЛНЧ:_______________

и

служител_______________
ЕГН:_______________
длъжност:_______________

скрито платено съдържание: 59 думи;

За работодателя:

имена:_______________
подпис:_______________

За служителя:

имена:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Протоколът за предоставяне на трудова книжка на работодател е документ, с който се удостоверява, че служителят е предал на работодателя трудовата си книжка за попълване и заверяване на подлежащи на вписване в нея обстоятелства.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 161 думи;

Форма на Документа

Задължително е протоколът за предоставяне на трудовата книжка на работодател да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на протокола не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на подписване на Протокола за предоставяне на трудова книжка на работодател;
 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя;
  • ЕГН/ ЛНЧ на управителя.
 • Обстоятелства, които се удостоверяват с протокола;
 • Подпис на служителя и подпис на лицето, което представлява работодателя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Няма.

Изменения на Документа

Не се допускат изменения на документа.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 165 думи;

Ако служителят не се яви, за да получи трудовата си книжка, работодателят трябва да му съобщи с писмо с обратна разписка кога следва да го направи. Ако служителят не се яви на посочената дата, задържането на трудовата книжка не е незаконно, тъй като служителят, на свой ред, изпада в забава, защото не оказва необходимото съдействие или неоправдано не приема предложеното от работодателя изпълнение.

Ако все пак трудовата книжка се съхранява при работодателя, то тя следва да бъде върната на служителя в деня на прекратяване на трудовото правоотношение.

Основано на:

чл.226, ал.2; чл.348; чл.349; чл.350 от КТ

чл.1, ал.1, ал.5; чл.2, ал.4; чл.6 НТКТС

Тълкувателно решение № 1/2019 г. от 02.12.2019 г.