Предизвестие за Прекратяване на ТД от Страна на Служителя

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 18 януари 2022 9329 уникалност: 100%

Формуляр

До Работодател

наименование:_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________

Предизвестие

за прекратяване на трудов договор

от

служител:_______________
ЕГН/ ЛНЧ:_______________
длъжност:_______________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител

скрито платено съдържание: 46 думи;

Моля, след изтичане на срока на предизвестието, да оформите трудовата ми книжка и незабавно да ми я върнете / да я предадете на лицето _____________________________/ да я изпратите на адрес: _____________________________________________________.

Молбата е изготвена в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните по трудовото правоотношение.

Служител:

имена:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Приел от името на работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
дата на връчване:_______________
подпис:_______________

Предназначение

скрито платено съдържание: 28 думи;

Обща Информация

В общия случай трудовото правоотношение се прекратява с предизвестие. Срокът на предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение се уговаря в индивидуалния трудов договор. В случай че в индивидуалния трудов договор страните не са уговорили изрично какъв да бъде срокът на предизвестието, приложение намират разпоредбите на Кодекса на труда. Срокът на предизвестието при безсрочен трудов договор е 30 дни (чл. 326, ал. 2 от КТ).

След като служителят изрази писмено своята воля едностранно да прекрати трудовото правоотношение и предизвестието бъде получено от работодателя, започва да тече срок, с изтичането на който трудовият договор се счита за прекратен (чл. 335, ал. 2, т. 1 от КТ).

Предизвестието за прекратяване на трудовия договор служи за удостоверяване на деня, след който започва да тече срокът на предизвестието, и за определяне на датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

Форма на Документа

Задължително е служителят да отправи предизвестието за прекратяване на трудовия договор до работодателя в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на предизвестието не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Основание за прекратяване на трудовия договор с предизвестие от служителя (чл. 326, ал. 1 от КТ);
 • Данни за служителя:
  • три имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • заемана длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • управител.
 • Данни за лицето, което приема предизвестието от името на работодателя:
  • имена;
  • длъжност.
 • Дата на връчване на предизвестието на работодателя;
 • Подпис на служителя и подпис на лицето, което приема предизвестието от името на работодателя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Когато в трудовия договор страните са уговорили срокът на предизвестието, е препоръчително той да бъде посочен и в самото предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение.

В предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение служителят може да отправи до работодателя изрично искане за надлежно оформяне на трудовата му книжка с оглед настъпилото прекратяване, както и да посочи по какъв начин желае да му бъде предадена след оформянето ѝ. В случай че служителят желае трудовата му книжка да бъде предадена на трето лице, то лицето следва да бъде индивидуализирано с три имена и ЕГН.

Изменения на Документа

Веднъж отправено до работодателя, предизвестието не може да се променя. То би могло да се оттегли, ако служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му от работодателя. След като работодателят получи предизвестието, служителят може да го оттегли до изтичане на срока му само със съгласието на работодателя.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 62 думи;

В случай че срокът на предизвестието не бъде спазен, страната, която не се е съобразила с него, дължи на другата страна обезщетение. То е в размер на брутното трудово възнаграждение на служителя, изчислено пропорционално на неспазения срок на предизвестието (чл. 220 от КТ).

Основано на:

чл. 326, ал. 1, ал. 2, ал. 4; чл. 335, ал. 2, т. 1; чл. 220 от КТ