Декларация за Банкова Сметка за Изплащане на Парични Обезщетения за Временна Неработоспособност и Майчинство

актуално 13 юли 2022 4441 уникалност: 100%

Формуляр

До работодател:

наименование:______________________________
ЕИК:______________________________
управител:______________________________

Декларация

за банкова сметка за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство

от:

служител:______________________________
ЕГН:______________________________
длъжност:______________________________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител,

скрито платено съдържание: 19 думи;
титуляр:______________________________
IBAN:______________________________
BIC:______________________________
банка:______________________________

скрито платено съдържание: 27 думи;

Служител:

имена:______________________________
дата:______________________________
подпис:______________________________

Предназначение

скрито платено съдържание: 37 думи;

Обща Информация

скрито платено съдържание: 56 думи;

Данните за банковата сметка на служителя работодателят представя в НОИ, като попълва приложение № 9 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО, след като служителят е представил за първи път болничен лист за временна нетрудоспособност.

В случай на промяна в декларираните обстоятелства служителят е длъжен, в срок до 3 работни дни, да предостави нова декларация на работодателя си, който със следващия болничен лист уведомява НОИ за промяната.

Работодателят има задължение да съхранява декларациите за срок от 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на представянето им, като за целта води отделен дневник.

Форма на Документа

Задължително е декларацията за банкова сметка за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на декларацията не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Данни за служителя:
  • три имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • управител.
 • Данни за личната банкова сметка на служителя:
  • IBAN на сметката;
  • Банката, в която е открита сметката;
  • BIC код на банката.
 • Срок, в който служителят е длъжен да уведоми работодателя при промяна на банковата му сметка;
 • Дата на подписване на декларацията;

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Няма.

Изменения на документа

Веднъж подписана, декларацията не може да бъде променена. В случай че е налице промяна в банковата сметка, която служителят декларира, той трябва да подпише нова декларация.

Чести Грешки

Паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване се изплащат от ТП на НОИ на служителите по техните лични банкови сметки. Ако лицето е декларирало невярна или закрита банкова сметка, както и сметка на друго лице, то НОИ може да откаже изплащане на обезщетението, докато служителят не декларира коректни данни пред работодателя си.

Основано на:

чл. 3; чл. 5; чл. 6 от НПОПДОО