Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Служителя

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 14 януари 2022 6739 уникалност: 100%

Формуляр

До Работодател

наименование:_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________

Предложение

за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

от

служител:_______________
ЕГН/ ЛНЧ:_______________
длъжност:_______________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител

скрито платено съдържание: 87 думи;

Предложението е изготвено в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните по трудовото правоотношение.

Служител:

имена:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Приел от името на работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
дата на връчване:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Предложението за прекратяване на трудовия договор, отправено от служителя, е документ, с който служителят информира работодателя за решението си да напусне предприятието от определена дата и предлага договорът да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Обща Информация

След като получи предложението на служителя за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, работодателят има 7-дневен срок, в който да му отговори писмено дали приема предложението, или не. В случай че работодателят не отговори на служителя в горния срок, се счита, че предложението не е прието.

Ако в предложението служителят изрично е посочил същото да се счита за предизвестие за прекратяване на трудовия договор, в случай на неприемането му от работодателя ще започне да тече срок на предизвестието.

При прекратяване на трудов договор, по инициатива на служителя или по взаимно съгласие между страните, служителят има право на минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок от 4 месеца. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, като за неработните дни обезщетение не се изплаща. За 2021 г. минималният дневен размер на обезщетението за безработица е 12 лева.

Най-често в практиката страните се споразумяват устно и след това оформят всички документи за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие.

Форма на Документа

Служителят следва да отправи предложение до работодателя за прекратяване на трудовия договор задължително в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на предложението не е изрично регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Основание за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие (чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ);
 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • скрито платено съдържание: 71 думи;

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Препоръчително е в предложението да се съдържа текст, изразяващ желанието на служителя при отхвърляне на предложението същото да се счита за предизвестие за прекратяване на трудовия му договор (съгласно чл. 326, ал. 1 от КТ). По този начин ще отпадне необходимостта служителят да отправи отделно писмено предизвестие за прекратяване на трудовия договор след изтичане на седемдневния срок за отговор от работодателя. Ако подобен текст липсва в предложението, то последващото предизвестие за прекратяване на трудовия договор би довело до нежелано отлагане на момента на прекратяване на правоотношението.

Изменения на Документа

Веднъж отправено до работодателя, предложението не може да се променя – то би могло да бъде оттеглено с ново изявление, отправено от служителя до работодателя.

Възможно е, в случай на подписване на споразумение между служителя и работодателя, датата на прекратяване на договора по взаимно съгласие да бъде променена на по-ранна или по-късна от тази, посочена в предложението.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 79 думи;

Основано на:

 • чл. 325, ал. 1, т. 1; чл. 326, ал. 1 от КТ
 • чл. 54б, ал. 3 от КСО