Заповед за Въвеждане на Непълно Работно Време поради Обявено Извънредно Положение или Извънредна Епидемична Обстановка

актуално 1 декември 2022 677 уникалност: 100%

Формуляр

Работодател:

наименование_______________
ЕИК:_______________

Заповед

за въвеждане на непълно работно време поради обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Днес, 00.00.0000 г., на основание

скрито платено съдържание: 31 думи;

нареждам

скрито платено съдържание: 64 думи;

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на служителите и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

За работодателя:

имена:_______________
дата:_______________

Предназначение

Заповедта за въвеждане на непълно работно време е документ, с който работодателят въвежда непълно работно време на цялото предприятие или на част от него поради обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 109 думи;

Периодът, за който се въвежда непълно работно време, се определя от работодателя, но не може да бъде по-дълъг от периода, за който е обявено извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

Въвеждането на непълно работно време може да се приложи единствено по отношение на служителите, които работят на пълно работно време. Работодателят няма право да въвежда непълно работно време за служители, които са сключили трудовите си договори за работа през част от законоустановеното работно време (непълно работно време). Така например, ако един служител е сключил трудов договор за непълно работно време от 6 или 4 часа дневно, заповедта няма да намери приложение спрямо този служител.

Продължителността на работния ден се определя от работодателя, но тя не може да бъде по-малка от половината от законоустановената продължителност на работното време, или не по-малко от 4 часа дневно.

Форма на Документа

Задължително е заповедта за въвеждане на непълно работно време да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на заповедта не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на заповедта;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК.
 • Период, за който се въвежда непълното работно време;
 • Предприятие, обект/и, служител/и, на които се намаля продължителността на работното време;
 • Продължителност на работния ден при непълно работно време за определения в заповедта период;
 • Данни за лицето, което издава заповедта от името на работодателя:
  • имена;
  • длъжност;
  • подпис.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В заповедта може да се посочат конкретни обекти или имената на конкретни служители, чието работно време се намалява. Възможно е да бъде добавен списък с имена и длъжности на конкретните служители.

Изменения на Документа

Веднъж издадена и сведена до знанието на служителите, заповедта не може да бъде променена. В случай че е налице промяна в обстоятелствата, работодателят издава нова заповед.

Чести Грешки

В случай че работодателят въведе непълно работно време, без да е налице обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, респективно без да се позове на заповед на министъра на здравеопазването, в която е обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, то той нарушава разпоредбите на трудовото законодателство, с оглед на което Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право да му наложи имуществена санкция, в размер от 1 500 до 15 000 лв., и глоба на виновното длъжностно лице, в размер от 1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция при работодателя е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице.

Нарушаване на трудовото законодателство ще е налице и когато работодателят не отмени намаленото работно време след отмяната на обявеното извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Основано на:

чл.138а, ал.2, ал.3; чл.414, ал.1 от КТ