Заповед за Определяне на Орган по Безопасност и Здраве при Работа

актуално 1 януари 2022 1437 уникалност: 100%

Формуляр

Работодател

наименование:_______________
ЕИК:_______________

Заповед

за определяне на орган по безопасност и здраве при работа

скрито платено съдържание: 66 думи;

ВЪЗЛАГАМ

Функциите на орган по безопасност и здраве при работа, включващи:

 1. скрито платено съдържание: 49 думи;
 2. контрол, от името на работодателя, за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
 3. предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения,

като допълнително задължение на служител:

три имена:_______________
длъжност:_______________
скрито платено съдържание: 14 думи;

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на служителите и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Заповедта за определяне на орган по безопасност и здраве при работа е документ, с който работодателят възлага на един или няколко служители да осъществяват функциите по организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 165 думи;

Правомощията, които притежават органите по безопасност и здраве, са следните:

 • осъществяват контрол за спазване изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в тази област от служителите;
 • в случаи на констатирани нарушения, предписват мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията;
 • при констатиране на непосредствена опасност за живота и здравето на работещите, спират машини, съоръжения, работни места и незабавно информират за това съответното длъжностно лице за предприемане на мерки и отстраняване на опасностите

Законът дава няколко възможности за работодателя да определи орган по безопасност и здраве при работа. Първата възможност е да определи лице, обикновено служител в предприятието, което да съвместява функциите на отговорник по ЗЗБУТ заедно с основните си задължения по трудов договор. Настоящата заповед е приложима в този конкретен случай. Поради тази причина в заповедта задължително се посочва минималното време, което е необходимо на отговорника за осъществяване на възложените задължения.

Втората възможност е работодателят да назначи конкретно лице или група лица, които да извършват функциите на орган по безопасност и здраве при работа. В този случай се сключват трудови договори с лицата, а задълженията на отговорниците се определят в длъжностните им характеристики.

Третата възможност е работодателят да сключи договор за предоставяне на услуга с външен изпълнител – юридическо или физическо лице, като отговорностите на органа по безопасност и здраве се определят в самия договор.

Форма на Документа

Задължително е заповедта за определяне на орган по безопасност и здраве при работа да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на заповедта не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на заповедта;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК.
 • Данни за служителя, на който работодателят възлага функциите на орган по безопасност и здраве при работа:
  • три имена;
  • длъжност.
 • Времето, което е необходимо за извършване на възложените дейности по безопасност и здраве при работа;
 • Данни за лицето, което издава заповедта от името на работодателя:
  • имена;
  • длъжност;
  • подпис.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск в предприятието, работодателят може да възложи функциите на орган по безопасност и здраве при работа на група от лица, чиито данни да се посочат в заповедта.

Изменения на Документа

Веднъж издадена и сведена до знанието на отговорните длъжностни лица, заповедта не може да бъде променена. При промяна на обстоятелствата се издава нова заповед.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 72 думи;

В случай че работодателят не назначи орган по безопасност и здраве при работа, той носи отговорност по Кодекса на труда за неспазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като може да му бъде наложена имуществена санкция – в размер от 1 500 до 15 000 лв., и глоба за виновното длъжностно лице – в размер от 1 000 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице.

Основано на:

чл.24, ал.1, ал.2 от ЗЗБУТ

чл.1; чл.2; чл.3; чл.6; чл.8 от Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

чл.413, ал.2, ал.3 от КТ