Заповед за Определяне на Длъжностни Лица, които да Представляват Работодателя при Проверки от Главна Инспекция по Труда

актуално 1 януари 2022 2785 уникалност: 100%

Формуляр

Работодател

наименование:_______________
ЕИК:_______________

Заповед

за определяне на длъжностни лица, които да представляват работодателя при проверки от ИА „Главна инспекция по труда“

Днес, 00.00.0000г., на основание чл. 403а, ал. 2 от Кодекса на труда

Нареждам

Служителите, заемащи следните длъжности:

 1. _______________
 2. _______________
 3. _______________

да представляват работодателя пред контролните органи на Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция по Труда“ (ИА ГИТ) в __________ (предприятие/поделение/обект/цех/звено/работна площадка).

Определените с настоящата заповед длъжностни лица са длъжни:

 1. 1.
  скрито платено съдържание: 25 думи;
 2. 2.
  скрито платено съдържание: 26 думи;
 3. 3.
  скрито платено съдържание: 13 думи;

На служителите, заемащи посочените длъжности, да бъде проведен инструктаж за съхранение на наличната документация на работното място, както и да им бъдат осигурени всички документи, описани в точка 2 на настоящата заповед.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на упълномощените служители и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Заповедта за определяне на длъжностни лица, които да представляват работодателя при проверка от ИА ГИТ, е документ, с който работодателят определя кои лица в предприятието да го представляват пред този контролен орган.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 71 думи;

На служителите, заемащи определените в заповедта длъжности, е препоръчително да бъде проведено обучение/инструктаж за съхранение на документацията, която е необходимо да бъде предоставена на контролните органи.

Форма на Документа

Задължително е заповедта за определяне на длъжностни лица, които да представляват работодателя при проверки от ИА ГИТ, да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на заповедта не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на заповедта;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК.
 • Списък на длъжностните лица, които да представляват работодателя;
 • Посочване на предприятие/поделение/обект/цех/звено/работна площадка, за които се отнася заповедта;
 • Данни за лицето, което издава заповедта от името на работодателя:
  • имена;
  • длъжност;
  • подпис.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

скрито платено съдържание: 27 думи;

Изменения на Документа

Веднъж издадена и сведена до знанието на служителите, заповедта не може да бъде променена. В случай че е налице промяна в обстоятелствата, работодателят издава нова заповед.

Чести Грешки

Често допускана грешка е в заповедта да бъде определено само едно конкретно лице, което да представлява работодателя при проверки от ИА ГИТ. В този случай, при неговото отсъствие в момента на проверката, контролните органи ще приемат, че такова лице не е определено от работодателя. В резултат на това ще бъдат издадени задължителни предписания за определяне на негов заместник при отсъствие. Още повече, когато в заповедта е определено едно конкретно лице, при напускането му работодателят ще трябва да издаде нова заповед, което често се пропуска. Поради тези причини се препоръчва в заповедта да бъдат определени длъжности, а не конкретни служители поименно.

Ако работодателят не определи писмено длъжностни лица, които при извършване на проверки от ИА ГИТ надлежно да го представляват пред контролните органи, то той нарушава разпоредбите на трудовото законодателство, с оглед на което ИА ГИТ има право да му наложи имуществена санкция – в размер от 1 500 до 15 000 лв., и глоба на виновното длъжностно лице – в размер от 1 000 до 10 000 лв. При повторно нарушение наказанието за работодателят е имуществена санкция в размер от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице.

Основано на:

чл.403а, ал.2; чл.414, ал.1, ал.4 от КТ