Заповед за Въвеждане на Непълно Работно Време поради Намаляване Обема на Работата

актуално 1 декември 2022 1063 уникалност: 100%

Формуляр

Работодател:

наименование_______________
ЕИК:_______________

Заповед

за въвеждане на непълно работно време поради намаляване обема на работата

скрито платено съдържание: 54 думи;

нареждам

За периода от 00.00.0000 г. до 00.00.0000 г. служителите в _______________ (предприятието/отделно звено на предприятието) да работят при непълно работно време, при продължителност на работния ден от _______________ (_______________) часа.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на служителите и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение не по-късно от 10 работни дни преди датата на преминаване към работа на непълно работно време.

За работодателя:

имена:_______________
дата:_______________

Предназначение

Заповедта за въвеждане на непълно работно време е документ, с който работодателят въвежда непълно работно време на цялото предприятие или на част от него, когато е налице намаляване на обема на работа.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 207 думи;

Продължителността на работния ден се определя от работодателя, но тя не може да бъде по-малка от половината от законоустановената продължителност на работното време, или не по-малко от 4 часа дневно.

Заплащането на труда при въвеждане на непълно работно време се извършва в съответствие с намалената продължителност на работното време, пропорционално на договореното възнаграждение за пълно работно време.

Заповедта трябва да бъде сведена до знанието на работниците и служителите, спрямо които същата намира приложение, най-малко 10 работни дни преди началото на периода на работа при непълно работно време.

Форма на Документа

Задължително е заповедта за въвеждане на непълно работно време да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на заповедта не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на издаване на заповедта;
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК.
 • Дата на протокола от проведените консултации с представителите на работниците и служителите и синдикалните организации в предприятието;
 • Предприятие, обект/и, служител/и, на които се намалява продължителността на работното време;
 • Период, за който се въвежда непълното работно време;
 • Продължителност на работния ден при непълно работно време за определения в заповедта период;
 • Данни за лицето, което издава заповедта от името на работодателя:
  • имена;
  • длъжност;
  • подпис.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В заповедта за въвеждане на непълно работно време могат да се посочат конкретни звена в предприятието или имената на конкретни служители, чието работно време се намалява. Възможно е да бъде добавен списък с имена и длъжности на конкретните служители.

Изменения на Документа

Веднъж издадена и сведена до знанието на служителите, заповедта не може да бъде променена. В случай че е налице промяна в обстоятелствата, работодателят издава нова заповед.

Чести Грешки

В случай че работодателят въведе непълно работно време поради намаляване на обема на работа, без да е провел предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и представителите на служителите съгласно чл. 7, ал. 2 от КТ, то той нарушава разпоредбите на трудовото законодателство, с оглед на което Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право да му наложи имуществена санкция, в размер от 1 500 до 15 000 лв., и глоба на виновното длъжностно лице, в размер от 1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция при работодателя е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице.

Датата на протокола за извършените консултации следва да предшества датата на издаване на заповедта. В противен случай ще се приеме, че предварително съгласуване не е било проведено, което, от своя страна, ще доведе до незаконосъобразност на заповедта.

Основано на:

чл.7, ал.2; чл.138а, ал.1, ал.3; чл.414, ал.1 от КТ

чл.9 от НРВПО