Декларация-Съгласие за Работа Повече от 48 часа Седмично

актуално 1 декември 2022 2818 уникалност: 100%

Формуляр

До Работодател

наименование_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________

Декларация - Съгласие

за работа повече от 48 часа седмично, на основание чл. 113 от Кодекса на труда

от

служител:_______________
ЕГН/ ЛНЧ:_______________
длъжност:_______________

Уважаеми г-н / Уважаема г-жо управител,

декларирам, че:

скрито платено съдържание: 72 думи;

Служител:

имена:_______________
дата:_______________
подпис:_______________

Предназначение

Декларацията – съгласие за работа повече от 48 часа седмично е документ, с който служителят уведомява работодателя по допълнителен трудов договор, че е съгласен да полага труд повече от 48 часа седмично в рамките на основното и допълнителното му трудово правоотношение.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 141 думи;

Екземпляр от декларацията се съхранява в трудовото досие на служителя. Работодателите са длъжни да водят документация за всеки служител, полагащ труд повече от 48 часа седмично, която следва да имат готовност да предоставят на Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ при поискване. Агенцията може да забранява или ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на служителите.

Форма на Документа

Задължително е декларацията – съгласие за работа повече от 48 часа седмично да бъде в писмена форма за действителност (чл. 113, ал. 2).

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на декларацията не е регламентирано в закона, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя, който е страна по трудовия договор за допълнителен труд:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя.
 • Данни за работодателя, който е страна по основния трудов договор:
  • наименование;
  • ЕИК;
 • Данни за работното време на служителя по основното му трудово правоотношение;
 • Дата на декларацията – съгласие;
 • Подпис на служителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В декларацията може да се посочи срок, за който служителят дава съгласието си да полага труд повече от 48 часа седмично, който срок не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.

Изменения на Документа

Веднъж подписана, декларацията не може да бъде променена. Тя може да бъде оттеглена с ново изявление, отправено от служителя до работодателя.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 131 думи;

При всяко следващо нарушение работодателят носи отговорност за нарушаване на разпоредбите на трудовото законодателство, с оглед на което Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право да му наложи имуществена санкция, в размер от 1 500 до 15 000 лв., и глоба на виновното длъжностно лице, в размер от 1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. При повторно нарушение размерът на имуществената санкция при работодателя е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв. за виновното длъжностно лице.

Във всички случаи на полагане на допълнителен труд при подневно изчисляване на работното време общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна 12-часова почивка и най-малко 48 часа непрекъсната седмичната почивка.

Служителят има право да не изпълни разпореждане на работодателя си за полагане на труд повече от 48 часа седмично, когато не е поискано съгласието му за това или когато не го е дал.

Основано на:

чл.113; чл.152; чл.153; чл.404 от КТ